Новини

Общината търси активност от гражданите за боклуците

събота, 21 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

План-сметката за разходите за битови отпадъци за 2011 г. беше на стойност 251 432 лв. Тя е одобрена с решение на общинския съвет в Златоград и сега изпълнението към края на ноември т. г. на тези разходи е 221 524 лв., информират от администрацията. Неразплатените средства за тази дейност са 85 562 лв. Изложените в сайта на общината данни сочат, че приходите от такса битови отпадъци са крайно недостатъчни и те не могат да покрият недостигащото, както това е заложено в одобрената от ОбС план-сметка за тази година. Сред тежестите на общината са допълнителни разходи за инвестиционния проект за разширение на регионалното депо за твърди битови отпадъци и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъците от общините Мадан, Златоград и Неделино. Както и новите по-високи цени на горивата, остарялата и амортизирана техника, с която разполагаме.

В проекта за план-сметка за 2012 г. се залага минимално необходими разходи за дейност „Чистота”, възлизащи на 373 794 лв. и от администрацията искат мнения и предложения за проекта за разходи на битови отпадъци за следващата година, които да се дават в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите, в сградата на общинска администрация, както и чрез „кутията” за жалби, мнения и предложения на официалната страница на община Златоград - /www.zlatograd.bg/. На същият адрес могат да се дават предложения и мнения и по един друг въпрос – по изготвените проектодокументи за стратегията за управление на общинската собственост на община Златоград за периода 2011-2015 и годишната програма  за управление и разпореждане с имоти общинската собственост  за 2012 г. Публичното им обсъждане ще се проведе с обсъждането на проекто-бюджета на община Златоград за следващата година и са предоставени на вниманието на гражданите за предложения и становища.

 

(Бр. 22/2011 на "Златоградски вестник")