Новини

На публично-частно партньорство залага Янчев за набиране на средства

сряда, 18 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Наредба за публично-частно партньорство на община Златоград, както и Програма за публично-частно партньорство предлага администрацията на кмета Янчев за приемане от ОбС. В мотивите за обосноваване на необходимостта от предложението се казва, че публично-частното партньорство е един от водещите инструменти за реализацията на инфраструктурни проекти, като негови основни предимства са извършването на  благоустройствени мероприятия върху обекти, представляващи общинска собственост чрез насърчаване на гражданското участие. Това са предимно въпроси от местно значение в сферата на благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината, опазването на околната среда и поддържането на елементите на техническата инфраструктура. На фона на ограничените бюджетни средства, с които общината разполага, това са възможности за търсене на форми за сътрудничество между общината и частния сектор. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за община Златоград за 2012 г. /211.1 хил. лв./, определен в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България, както и ниския размер на собствените приходи ни задължават да търсим  допълнителни средства и начини за изграждането  и поддържането на общинската инфраструктура, се изтъква още в мотивите на кмета.

Който предлага и друго - проект на Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Златоград, обосновавайки я със зачестилите прокопавания в града и населените места, след което възникват  проблеми при задължението на физически и юридически лица за възстановяване на прокопаните терени.

Целта е да се регламентират правила и ред за извършване на прокопавания в обхвата на пътя – улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства в нея, населените места, включително разкопавания при аварии и реконструкция на съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения.

 

(Бр. 22/2011 на „Златоградски вестник”)