Новини

Кметът да вземе мерки за терените около колектора по р. Върбица

вторник, 20 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Освен корекцията на позицията си по проблема с покриване на речното корито в центъра на града, на последното си заседание от мандата ОбС възложи на кмета на общината „незабавно да ревизира притежаваните документи за общинска собственост върху териториите, необходими за изграждане, подръжка и обслужване на колектори и инфраструктурни съоръжения, граничещи с  коритото на р. Върбица, Малка река и прилежащите територии, както и  терените, в които те попадат, като незабавно  преустанови незаконното разпореждане с тях, да сезира компетентните органи за това и защити общинската собственост и интересите на гражданите на общината пред тези органи и съответния съд. За извършените нарушения във връзка с незаконното разпореждане с общинска собственост на нарушителите да  се потърси административна и наказателна отговорност”.  

С решението се преустановява разпореждане с недвижими имоти общинска собственост и части от тях, образувани в резултат на изграждането на колектори, до  регламентиране на разпореждането с нововъзникналите терени. То е предизвикано от необходимостта да се защитят териториите, необходими за изграждане, поддръжка и обслужване на колектори и инфраструктурни съоръжения, разположени в коритото на р. Върбица и прилежащите територии и по повод постъпили сигнали за незаконно разпореждане с общинска собственост от граждани без документи за собственост, с цел последващи действия за незаконно придобиване на терените, представляващи зелена площ и площи покрай коритото на р. "Върбица” и „Малка река”.

С последващо решение по същия проблем, ОбС възлага на общинската администрация в Златоград да регламентира съгласно изискванията на ЗОС, Наредба 2 и Наредба № 8 на ОбС-Златоград, управлението на терените и площите общинска собственост, които практически се ползват от физически и юридически лица; възлага се на ОбА да извърши заснемане и актуване на нов крайречен общински терен (североизточно от имот  31.256/31.485-Малашеви), образуващ се между подпорна стена за полагане на Колектор 1А в Златоград  и улична регулация, както и на подобни терени на територията на цялата община. Възлага се и на кмета на общината да обжалва по съдебен и друг инстанционен ред всяко евентуално решение, водещо до придобиване от частни лица  на терени общинска собственост за  имоти, представляващи зелена площ и площи покрай коритото на р. "Върбица” и „Малка река”.

 

(Бр. 19/2010 на „Златоградски вестник”)