Новини

МОТИВИ

понеделник, 19 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

. За приемане решението на ОбС от 21 септември 2011 г., относно проекта за трасето към Ксанти и покриването с бетон на речното корито

 

 

В Общинския съвет и в администрацията на общината са постъпили няколко писма, сигнали и жалби във връзка с изграждането на комуникационното трасе Златоград – Ксанти, като особен интерес предизвиква централната градска част. Тези сигнали и дори протести са от писатели, работници и  интелектуалци, посещаващи традиционно Златоград, от редактора на Златоградски вестник Ефим Ушев и от други граждани. Проблема бе поставян и обсъждан неколкокранто и в медиите. На съветниците е предоставена и  преписка  от общината до МРРБ, във връзка със строителните документации, съпътстващи изграждането на трасето. Намирам за основателни доводите, изложени от гражданите по отношение на покриване на речното корито и  изразявам лично убеждение, че то не бива да се извършва. Това мое мнение е  видно и при първото обсъждане на концепцията.

Същевременно общината има одобрен проект по Трансгранично сътрудничество за «Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти».  Всякакви обсъждания следва да се водят в рамките на одобрения проект, за да бъдат използвани най-рационално получените по него средства. Подписаното споразумение го допуска. По тази причина, на основание изразените опасения от граждани за екологичните и естетически последствия от изпълнението на комуникационното трасе и за по-рационално използване на европейски и общински средства, е прието единодушно  решение Д 985/21. 09. 2011 г.»

 

(Бр. 18/2011 на «Златоградски вестник»)