Новини

Язовира на Хасидере - 10 години под наем

петък, 02 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – микроязовир „Заставата” в местността „Хасидере”, ще се проведе по решение на общинските съветници от заседанието им през юли.Язовирът е с обща площ 32,393 дка, и е на тезгяха за N-ти път, но досега никога не „тръгвал” в една или друга посока – било за продажба, било за концесия или под наем.Сред условията на конкурса е минимална месечна наемна цена - в размер на 150,00 лв. без ДДС, за срок от 10 години. Предназначението му е за развитие на стопанска дейност като напояване, рибовъдство, риболов, отдих  и развлекателни дейности. Наемателят обаче ще предостави възможност на местните сдружения да доставят вода за напояване през съответните поливни сезони в срока на договора за наем; ще се грижи за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях; ще ремонтира  и поддържа в изправност съоръжението, както и ще осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Златоград, на които да предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за наем. След съгласувателна процедура с Министерството на земеделието, кметът е упълномощен да обяви и проведе конкурсът за язовирът на Хасидере. Известно е, че на няколко пъти през последните двайсетина години, единственият бизнесмен, пожелал да стопанисва обекта, е софиянецът Еди Минасян, собственик на вилата края язовира.

 

(Бр. 16/2011 на „Златоградски вестник”)