Новини

Картират Циганското градище край Златоград

понеделник, 28 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

   

 

На територията на община Златоград започва картиране по „Натура 2000” на няколко зони, съобщават от общинската администрация. Екипи започват работа в два района: „Циганско градище“ и „Родопи – Източни“, които обхващат землища и на Златоград, с. Ерма река, с. Аламовци, с. Кушла. Работа на терен е започнал Консорциум „НАТУРА България“ по проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове с изпълнител за картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, прилепи, висши растения, мъхове и природни местообитания.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на България. Повече от 80 екипа ще извършат теренни проучвания в различни периоди до края на проекта, с участието на експерти – биолози и еколози, представители на българската научна и природозащитна общност. Ще се използва и опита на водещи чуждестранни експерти. От Консорциум „НАТУРА България“ ще работят на територията на общината през август и септември 2011 г., от юли до декември 2012 г. и февруари 2013 г.

Ще бъдат картирани 228 защитени зони в България, част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, в които ще бъдат проучени 119 защитени растителни и животински вида и 87 природни местообитания. Целта е да се установи състоянието на защитените видове по определени показатели, които важат за цялата мрежа НАТУРА 2000 в Европейската общност. Целта е събраните и анализирани данни да се ползват не само от държавните институции, но и от местната власт, собствениците и ползвателите на земи и гори, неправителствените организации и научната общност. Те ще бъдат основа за разработването и изпълнението на плановете за управление на защитените зони.

 

(Бр. 16/2011 на „Златоградски вестник”)