Новини

Поставят се сериозни естетически и културно-исторически проблеми

четвъртък, 24 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
 
+ Отговор ДО Г-Н МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД;

+ КОПИЕ: Г-Н ЕФИМ УШЕВ, ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА „ЗЛАТОГРАДСКИ ВЕСТНИК”, относно: Постъпил протест от страна на главния редактор на „Златоградски вестник" г-н Ефим Ушев и други лица във връзка с проект „Изграждане на комуникационно трасе гр. Златоград – ГП-Златоград - Термес -Ксанти", финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България”  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЧЕВ,
 
В Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на Национален партниращ орган по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., е получен протест от страна на главния редактор на „Златоградски вестник" г-н Ефим Ушев и др. лица срещу инвестиционен проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград – ГП-Златоград - Термес - Ксанти", с възложител община Златоград.
Проектното предложение отговаря на поставените в програмните документи изисквания за кандидатстване и одобрение за финансиране по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. Проектът е одобрен за финансиране от Съвместния направляващ комитет на 09 декември 2010 г., въз основа на което е сключен договор за предоставяне на средства от ЕФРР между община Златоград и Управляващият орган по Програмата - Министерство на регионалното развитие, конкурентоспособността и корабоплаването на Гърция.
В изложението на г-н Ушев се поставят въпроси, свързани с градоустройствените, естетическите и културно-исторически проблеми на Златоград, както и законосъобразността на издаденото разрешение за строеж, които съгласно действащия Закон за устройство на територията, са в рамките на правомощията на местната власт.Моля за вашето становище по предоставената преписка относно спазването на законоустановените процедури и срокове в Закона за устройство на територията, като съответно уведомите и заинтересованите страни.С пожелание за ползотворно сътрудничество.

КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ

Главен директор на ГД УТС

 

(Бр. 15/2011 на „Златоградски вестник”)