Новини

Общината оповести мотивите на КЗК по спора със СКАТ

понеделник, 21 ноември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Комисия за защита на конкуренцията остави без уважение искането на „СКАТ ТВ” ООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти”, съобщава администрацията на общината в сайта си. В своето Определение КЗК счита, че „поръчката е с важно обществено значение, поради което следва да се даде приоритет на продължаване действията на възложителя по провеждане на процедурата пред частния интерес на жалбоподателя”. Няколко дни по-късно, същата Комисия остави без уважение и искане на "СКАТ ТВ"ООД - за налагане на временна мярка „спиране” на процедурата за възлагане на обществена поръчка, чийто предмет пък е „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Долен и реконструкция на спортен център, изграждане обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в Златоград”. (Междувременно и ВАС отхвърли жалбата на СКАТ ТВ, с която се иска налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка за водопроводна мрежа на село Долен и реконструкция на спортен център.

Освен това е възобновено продължаването на обществената поръчка за изпълнител на проекта за трасето към границата, във връзка с Определение № 11167 от 19. 08. 2011 г. на Върховния административен съд, който отхвърли искането на СКАТ за налагане временна възбрана на обществената поръчка). Проектът е подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за отпускане на финансова помощ, подписан между Държавен фонд „Земеделие” и община Златоград - ползвател на помощта. КЗК отново счита, че спирането на обжалваната процедура би оказало негативно въздействие върху обществения интерес. В своето определение тя заявява, че евентуално забавяне на процедурата би довело до негативни последици за обществото, както и за самия възложител. "Аргумент в тази насока представлява самото естество на обектите, подлежащи на изграждане по предмета на обществената поръчка - реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа и реконструкция на спортен център в град Златоград. Въпросните съоръжения са свързани от една страна с подобряване на условията на живот в общината, а от друга страна – ако изграждането на спортен център, обслужваща сграда и зала за спорт на закрито не бъде извършено в предвидените срокове, жителите на Златоград и гости ще бъдат лишени от достъп до инфраструктура за рекреация, за спорт и отдих на децата.

Предвид изложеното, КЗК счита, че в настоящия момент от спирането на процедурата ще произтекат значително по-големи вреди за засегнатите страни - възложител и гражданите на община Златоград, в които ще бъдат извършвани строително-монтажните работи по предмета на обжалваната поръчка, които превишават ползата от нейното налагане, поради което следва да се остави без уважение искането на жалбоподателя за налагане на временна мярка”, се казва в определението на КЗК. Все пак, от общината добавят, че провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Долен и реконструкция на спортен център не може да бъде възобновено към настоящия момент, тъй като поставеното определение от КЗК, въз основа на което се оставя без уважение искането на „СКАТ ТВ” ООД за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е влязло в сила - „СКАТ ТВ” ООД е обжалвала пред ВАС постановеното определение на КЗК. Към настоящия момент Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе по същността на подадената жалба, т. е. по наведените в нея доводи, относно законосъобразността на тръжната документация. До произнасяне на ВАС по искането за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата, общината не може да предприеме действия по удължаването или не на срока за закупуване на документацията по обществената поръчка.

 

(Бр. 14/2011 на „Златоградски вестник”)