Новини

Разискват болнични проблеми без съветници, после приемат програма

сряда, 26 октомври 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В началото на месеца кметът Мирослав Янчев и медицинския персонал на МБАЛ-Златоград разговаряха на среща по повод неизпълнението на предвидените в годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в общината през тази година. Липсата на приходи от продажби на общински имоти води до невъзможност да се реализират предвидените дейности в Инвестиционната програма и в частност за златоградската болница, така както е планирано в бюджета. През последните три години - 2008, 2009 и 2010, от общинския бюджет са предоставени общо 245 824 лв. на местната болница. Съгласно отчета на МБАЛ за 2010 г., близо 90% от общите приходи на лечебното заведение се формират от договора му с РЗОК за „изпълнение на клинични пътеки, отделни медико-диагностични и високо специализирани дейности”. Останалите 10% се покриват от целева субсидия от общинския бюджет, отдаване под наем на оборудване, помещения, площи и други. На срещата не са присъствали общинските съветници, макар и поканени, казват от администрацията. Според разискванията и коментарите тук, те ще бъдат поканени още веднъж, при това на извънредно заседание на ОбС.

Това обаче стана на редовното заседание в края на юни, когато бе приета програма за финансовото оздравяване на болницата, внесена от кмета, разработена  въз основа на:

- Показателите от програмата за финансово оздравяване за предходната година;

- Анализ на приходната  част на прогнозния бюджет за 2011 и 2012 години по видове и обем на източниците;

- Анализ на разходите за 2011 и 2012 за изпълнение на поставената бизнес задача и изискванията за изпълнение на дейността;

- Оценка на здравния статус на  населението в обслужваните територии на трите общини  Златоград, Кирково и Неделино;

- Състояние на материалната база, необходимите разходи за ремонт, за придобиване на оборудване, за обслужване на поети финансови ангажименти за осигурено оборудване, за наета техника и оборудване;

- Анализ на  човешките ресурси от всички категории, заети в МБАЛ-Златоград.

 

(Бр. 13/2011 на „Златоградски вестник”)