Новини

С около милион строим стена по реката в центъра

вторник, 25 октомври 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект «Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица по бул. „България” и почистване на речното корито», съобщиха от общинската администрация. Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос „Местно развитие и сътрудничество”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини. Стойността му е 1 002 377 лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 952 258 лв., а собственото участие на община Златоград – 50 118 лв. С реализирането на проектните дейности се цели предотвратяване на риска от наводнения и минимизиране на опасността от нанасяне на щети чрез изграждане на крайбрежна стена и извършване на дейности по почистване на речното корито. Стената ще бъде с дължина 264,6 м, ще се изгради в източната част на Златоград, където пътното платно на бул. „България” е на по-ниско ниво от необходимото за пропускане на високи води при обилни валежи.

Физико-географските условия в Златоград създават реална възможност за катастрофални наводнения. Опустошителните природни бедствия през 1991 г. и особено през 1996 г., са последните доказателства за високата потенциална опасност от наводнения, предизвикани от падането на обилни дъждове или интензивно снеготопене на територията на Златоград, припомнят общинарите.

 

(Бр. 13/2011 на „Златоградски вестник”)