Новини

Управление на риска при бедствия нищиха експерти в Златоград

вторник, 20 септември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

Експерти от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) представиха на семинар в Златоград мерки и планове за действие при управление на риска от наводнения. Те са разработени по проект, насочен към практическото използване на мониторинг при управлението на природни бедствия.

Темата на проекта е „Практическо използване на мониторинг при управление на природни бедствия – MONITOR ІІ” и се финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма за Югоизточна Европа. Дискутираха се въпроси, свързани с информационните източници и заинтересованите страни при управление на природните бедствия. Установяването на необходимия минимален набор данни за изготвяне на карти на риска, планове за действие, както и представянето на първоначално разработени карти на риска от наводнения, също бяха обект на разискванията на семинара в Златоград. Участие в него взеха представители на ИАГ, Южноцентрално държавно предприятие със седалище Смолян, Регионалните дирекции по горите в Кърджали и Смолян, РИОСВ-Смолян, РИОСВ-Хасково, Басейновата дирекция за Източно беломорски район на МОСВ-Пловдив, участници от областните и общинските администрации от региона по течението на р. Върбица.  

 

Какво е МОНИТОР ІІ? 

 

Проектът „МОНИТОР ІІ” е насочен към практическото използване на мониторинг при управление на природните бедствия. Страните от Югоизточна Европа влагат все повече усилия за разработване на мерки, намаляващи рисковите фактори, които водят до природни бедствия. Предотвратяването им изисква интензивно повишаване на общественото внимание и обучение. Целта в Златоград бе да се съгласува хармонизирана методика за управление на риска и разработване на кризисни планове. Досега сътрудничеството между страните членки в случаи на транснационални извънредни ситуации и тяхното предотвратяване бе затруднено поради наличието на различни процедури и стандарти. Сред основните дейности за постигане на целите по проекта са анализ на съществуващите източници на информация и възможност всеки партньор да синхронизира най-добрите практики за изготвяне на кризисни планове и карти на риска. Също така има възможност за дефиниране на минималните стандарти и технически изисквания, както и оценка на проблемите, свързани с ползването и интегрирането на данните. България като партньор, в лицето на Изпълнителната агенция по горите, има за цел да подпомогне създаването на единна интегрирана система за мониторинг, анализ и управление на риска от наводнения и порои. Това става възможно благодарение на проучвания, извършени в избрания пилотен район, обхващащ водосбора на река Върбица. По проекта са предвидени и разработване на модули за обучение на училища, общинска администрация, население, както и разработване на практически указания за действия при риск от наводнения.

Инж. д-р Деница Пандева от отдел международни дейности в ИАГ, даде още разяснения за същността на провеждания в Златоград семинар. Според нея, разработва се първоначална методика за уеднаквяване на процедурите при картите и плановете на риска - на регионално ниво ЮИЕ. Това е една първа стъпка за уеднаквяване на процедурите за всички европейски държави от ЕС за реакции при бедствени ситуации. Проектът обхваща конкретни бедствия – наводнения, пожари, порои, свлачища, създава се база данни от минимални изисквания, които да се включат в картите на риска. Тази първа стъпка обаче ще бъде надграждана с нови законодателни уредби, кохерентна политика на европейско ниво, създаване на нови планове за действия.

 

(Бр. 11/2011 на „Златоградски вестник”)