Новини

Логиката на съветниците в Златоград: инвестиционната програма - приета, продажбите – забранени

понеделник, 12 септември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Макар че в началото на настоящата година, едновременно с приемането на общинския бюджет и инвестиционната програма, общинският съвет прие и годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, вече на две поредни заседания на управляващия орган се отхвърлят докладните записки на кмета Мирослав Янчев, с които се иска откриване на процедури за продажба на общински имоти. С това съветниците влизат в противоречие със собствените си решения от по-рано тази година, тъй като те всъщност не подкрепят заложените в годишната програма за управление и разпореждане с имотите, на базата на чиито прогнозни суми за продажби е формиран бюджетът. Това естествено затруднява изпълнението на инвестиционната програма за тази година, в която пък е планирано благоустрояване на населените места в общината и подобряване на уличната мрежа.

Според финансистите в общината, отлагането във времето на продажбите на набелязаните имоти общинска собственост крият риск от неизпълнение на инвестиционната програма за годината и така се нарушават интересите на жителите на община Златоград, които няма да получат набелязаните в бюджета подобрения на жизнената ни среда. Взаимната е обвързаността на приетите документи от ОбС -  бюджет, инвестиционна програма, осъществяване на продажбите, смята и кметът на общината, вносител на отхвърляните докладни. Само така ще се гарантира и успешното им изпълнение, казва той, изразявайки съжалението си, че противопоставянето в местния орган продължава.

 

(Бр. 10/2011 на „Златоградски вестник”)