Новини

ПРЕДПИСАНИЯ

петък, 26 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГРУПОВИ  НЕДВИЖИМИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ АНСАМБЛИ  В ЗЛАТОГРАД, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В БЪЛГАРИЯ

 

 

1. Устройствено планиране и инвестиционно проектиране

1.1. Устройствените планове и комуникационно-транспортните и инвестиционните проекти се разработват с допустими отклонения от правилата и нормативите на ЗУТ и Наредба № 7 на МРРБ, с оглед съхраняване на основната традиционна характеристика на територията на ансамблите и охранителните им зони.1.2. Инвестиционни проекти на основното и допълващото застрояване  се разработват след изследване и доказване на застройката с ПУП и РУП и със задължителни линии на застрояване.

2. Предназначение на територията

2.1. Определя се като територия за опазване на недвижимо културното наследство и с преобладаващо предназначение за жилищни нужди. 2.2. Не се допуска устройване на имоти за сгради за производствени нужди, бензиностанции, газостанции, автосервизи и автомивки.

3. Урегулиране 3.1. В границите на ансамблите се изисква запазване на  уличните регулационни линии.  3.2. В охранителните зони се  допускат частични промени на уличните регулационни линии при условие, че не се изменя автентичната квартална структура.    3. 3. Промяна в границите на урегулирани поземлени имоти /обединяване или делба/  се допуска за имоти без статут на НКЦ, когато това не противоречи на характера на традиционното застрояване и след доказване на възможността за промяна на ПЗ чрез ПУП и РУП. 4. Улична мрежа, озеленяване, техническа инфраструктура

4.1. Изисква се в границите на ансамблите да се запази  автентичната улична структура с тупици и без тротоари, вкл. и нивелетните коти.

4. 2. Изисква се  асфалтовата настилка на улиците, попадащи в границите на груповите недвижими ценности  да се заменят с усилена настилка от естествен камък, да се премахнат тротоарите, а положената неподходяща  калдаръмена настилка да се подмени.

4. 3. Препоръчва се асфалтовата настилка на улиците  в границите на охранителната зона да се замени с усилена настилка от естествен камък.

4.4. Не се допуска обществено паркиране  в границите на ансамблите, допустимо е в охранителните им зони.

4.5. Изисква се  да се ограничи достъпа на тежкотоварни автомобили в границите на ансамблите.

4.6. Изисква се общественото озеленяване да е с местни дендрологични видове.

4.7. Изисква се подземно прекарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и вграждане на приборите за отчитание по индивидуален проект, отчитащ спецификата на средата.

5.  Речни легла 5.1. При провеждане на корекции на речното легло да се използват облицовъчни  зидарии от подходящ естествен камък. 5.2. Да се естетизира чрез облицовка с естествени материали или с подходящо озеленяване проведената корекция на речното корито.

5.4. Не се допуска ново строителство в кварталите, заключени между речните корита  и  крайречните улици /неуточнено, изисква се информация от общината!/.

5.5. Изисква се озеленяване и благоустрояване на частта от територията с обществен достъп, заключена  между речните корита  и крайречните улици.

6. Общи изисквания към застрояването

6.1. В поземлени имоти на възрожденски сгради със статут на  единични недвижими културни ценности

6.1.1. Не се допуска ново строителство в имотите, освен за възстановяване на изчезнали възрожденски обеми, като се ползват техните стари строителни очертания и височината на застройката се доказва с графично изследване чрез РУП. За възстановяване на изчезнали обеми да се използват архивни архитектурни заснемания, а при липсата им - архитектурни форми, детайли, материали, цветове и пр., съобразени с характеристиките на недвижимата културна ценност.

6.1.2. Не се допуска надстрояване на недвижимата културна ценност.

6.1.3. Изисква се възстановяване на плътните каменни оградни зидове и дървените порти чрез плавно следване на наклона на терена  според възрожденската традиция.

6.1.4. Изисква се се при благоустрояване на дворовете да се пази характеристиката на двора чрез използването на традиционна растителност и настилка от каменни плочи или калдаръм  по пътеките.

6.2. В имоти на поддържащи елементи – сгради  от историческия период на груповата ценност, които обемно-пространствено я подкрепят

6.2.1. Допускат се  пристройки и  допълващо застрояване,  които да бъдат съобразени с обемно-пространствените характеристики и архитектурен облик на сградите

6.2.2. Допуска се  подмяна на основното застрояване, като се изисква  да се ползват строителните линии  и  обемно-пространствени параметри на старите сгради. Изисква се запазване на възрожденската традиция по отношение на пропорциите и материалите, като се допуска осъвременяване на детайла. За осигуряване на етажните височини, отстояния  и ослънчаване, след доказване с РУП се допускат отклонения до 1/5 от параметрите на старите сгради.

6.3. В останалата част от територията

6.3.1. Изисква се новото строителство  да се подчинява на възрожденската традиция по отношение на мащаба, пропорциите и материалите, без  имитативно възпроизвеждане на НКЦ

6.3.2. Покривите на новопостроените сгради да се придържат към традиционните – обобщени, четирискатни /без капандури/, с наклони  не по-големи от 40%, с покритие от керемиди с традиционен цвят.

6.3.3. Да се използват традиционните за Златоградската къща материали: дърво, камък и бяла гладка мазилка.

6.3.4. Издатините на сградите /еркери, балкони, стрехи и др./ се решават  съобразно  местната архитектурна традиция. 

6.3.5. Върху сградите не се допускат видими инсталационни и други  елементи  на техническата инфраструктура като слънчеви панели, сателитни антени  и др. Климатичните инсталации да се изпълняват с проекти, предвиждащи  поставяне на кутиите в подходящи места, без да се изявяват в уличното пространство.

6.4. За реализирано нехармонично спрямо характеристиките на груповата ценност и на единичните недвижими културни ценности  застрояване  

6.4.1 При предприемане на инвестиционни инициативи, засягащи обекти от нехармоничното застрояване се изисква префасадиране, естетизиране и хармонизиране на връзката между тях и околната застройка по проектна документация. 

7. Преместваеми обекти, обекти на градското обзавеждане и информационно обслужване

7.1. Преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности както и други елементи на градското обзавеждане  се поставят въз основа на схема и проектна документация за вида и начина на изпълнението им.

7.2. Оформянето и поставянето на постоянни табели, табла и реклами да е съобразено с архитектурата на сградите и се извършва на базата на проекти/образци за рекламно-информационни и фирмени табели. В границите на ансамблите не се допускат светещи /неонови/ рекламни надписи.

7.3.  Не се допуска  поставянето на билбордове. 

 

Изисквания за нормативите на застрояване

1. В границите на ансамблите

1.1.1. Начин на застрояване:- свободностоящо или свързано до два имота.

1.1.2. Характер на застрояване: - нискоетажно застрояване с височина до 6,50м спрямо средна кота на съществуващия прилежащ терен, при стръмен терен до два етажа към висока част и до три етажа към ниската.

1.1.3. Показатели на застрояване:- максимална плътност на застрояване: 

Изисква се плътността на застрояване в кварталите да не надвишава съществуващата средна плътност за ансамблите  както следва: ансамбъл “Динко Чолака” – 45% , ансамбъл “Беловидово” – 43%, ансамбъл “Ехленска махала” – 46%.- минимална задължително озеленена върху естествен терен дворна площ – от 40 до 60% върху

1.1.4. Допълващо застрояване: - допуска се след проучване за най-подходящото място от гледна точка на запазването на традиционната структурна характеристика на територията на ансамбъла и доказване с РУП.

1.2. Огради:- Препоръчват се плътни каменни оградни зидове при спазване на  възрожденските принципи чрез плавно следване на наклона на терена, от видима каменна зидария или измазани с гладка бяла мазилка. Височините на оградните зидове се изследват графично с РУП чрез силуети.  

 

2. В границите  на охранителните  зони на ансамблите

2.1.Охранителна зона с режим на опазване

12.1.1. Начин на застрояване:- свободностоящо или свързано до два имота - разполагането на сградите в имотите се допуска в отклонение на изискванията на ЗУТ и Наредба № 7,с оглед съхраняване на традиционните характеристики на застрояване.

2.1.2. Характер на застрояване - ниско застрояване с височина на сградите до 8, 50м спрямо средна кота на съществуващия прилежащ терен, при стръмен терен до два етажа към висока част и до три етажа към ниската.

2.1.3. Показатели на застрояване:- максимална плътност на застрояване в съответствие с действащите нормативни документи – ЗУТ и Наредба № 7- минимална задължително озеленена дворна площ – от 40% до 60%.

2.1.4. Допълващо застрояване: - Допуска се въз основа на проучване за най-подходящото място

2.1.5. Огради:- Изграждането на огради се извършва при следване на  местната традиция  и въз основа наиндивидуални архитектурни проекти.

 

2.2.Охранителна зона с режим на опазване

2.2.1. Начин на застрояване:- свободностоящо или свързано до имота - разполагането на сградите в имотите се допуска в отклонение на изискванията на ЗУТ и Наредба № 7,с оглед съхраняване на традиционните характеристики на застрояване.

2.2.2. Характер на застрояване - ниско застрояване с височина на сградите до 10.00м спрямо средна кота на съществуващия прилежащ терен.

2.2.3. Показатели на застрояване:- максимална плътност на застрояване в съответствие с действащите нормативни документи – ЗУТ и Наредба № 7- минимална задължително озеленена дворна площ – от 40% до 60%.2.2.4. Допълващо застрояване: -допуска се въз основа на проучване за най-подходящото място

2.2.5. Огради:- Изграждането на огради се извършва при следване на  местната традиция  и въз основа на индивидуални архитектурни проекти.

 

(Бр. 9/2011 на „Златоградски вестник”)