Новини

„Тримесечни” факти около бюджета на общината

четвъртък, 25 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

За първото тримесечие на годината приходите и разходите за държавни дейности са изпълнени на 23% от годишните, е посочено в информация на администрацията до ОбС. За местни дейности приходите са 20% от годишните, а разходите - 21%. При местните дейности най-голям е размерът на приходите от данък сгради и данък МПС (25%), както и на патентен данък - (51%). Около 23 % са приходите от такси, вкл. и ТБО, а 24% е изпълението на приходите от наеми на имущество.

В разходите за местни дейности се наблюдава по-сериозно изпълнение в дейност „Отбрана и сигурност" - 48%, и дейност Социално подпомагане - 189% от годишния размер. Според главния счетоводител на общината има превишение в разходите за материали, използвани по програмите за временнта заетост и програма „Развитие", където само за март са разходвани 17 хил. лв., при годишен план 2 хил. лв. Съветници смятат, че има сериозни отклонения от бюджетните приоритети. Не се разплащат категории приоритетни разходи, като възнаграждения, осигуровки, храна, горива и енергия. Само за външни услуги през март са разходвани 55 хил. лв. Висок е все още размерът на неразплатените разходи -  4.2 млн. лв., а на просрочените задължения - 4,1 млн. лв., от които 1,1 млн. лв. от 2007 г. и 1,5 млн. лв. за пътя към св. Костадин.

По инвестиционната програма на общината за първите три месеца са разплащани  обекти, извършени през миналата година.  От сключените нови  договори за строителство е платено авансово  за изграждане на  мултифункционалната спортна площадка на Кадиев врис, като размера на аванса надвишава посочения в първоначалния договор. На практика няма изпълнение на обекти от поименния списък, поради липса на собствени средства, но за сметка на  това се реализират други обекти по Програма „Развитие-Нов избор", с използване на обучени  лица.

От отчета на инвестиционната програма става ясно, че един от големите разходи е за консултантска помощ по проекти. Само за проекта за Градски парк общината дължи около 150 хил. лв. с ДДС - за попълване на документите за кандидатстване, сканиране и дигитализиране на ПУП на населеното място, създаване на геодезична основа и подготовка на идеен проект. За проекта за Градския стадион разходите са в размер на  около 350 хил. лв., вкл.61 хил. лв. за попълване документацията за кандидатсване.

 

(Бр. 9/2011 на „Златоградски вестник”)