Новини

Наредба за общинското имущество предложена за обсъждане

сряда, 24 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Общината публикува на официалния си сайт – Zlatograd.bg, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет в Златоград - за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Така се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта. Сред мотивите за публикацията са, че от месец юни 2008 г. до днес Законът за общинската собственост е претърпял няколко промени, като само от месец октомври 2010 до сега е изменен два пъти. Промените са както в процедурата по отчуждаване, където е предвидено имотно обезщетение, така и в срока за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, който е изравнен със срока за имотите, частна общинска собственост. Има промени и по отношение на разпореждането с имоти и вещни права, частна общинска собственост, смятат от администрацията. С промените сега са предвидени възможности при учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване, общините да получават цената частично или изцяло с готови обекти в други сгради или чрез изграждане на нови обекти в полза на общината. След „електронното” обсъждане, Наредбата ще бъде внесена за гласуване в ОбС.

С друга докладна до ОбС кметът предлага приемането на наредба за публично-частно партньорство на общината, съпроводена с програма за осъществяване на малки благоустроителни проекти, с които съвместно с гражданството могат да се решат редица обществени проблеми по устройството и развитието територията на общината. Приемането на такава наредба се налага от ограничената държавна субсидия за целеви капиталови разходи ( 210 хил. лв.), но и от ограничените собствени приходи на общината. Което налага търсенето на допълнителни средства за подържане на местната инфраструктура, обосновава докладната си кметът.

Според наредбата, приоритетни области за общината, по които ще се работи са инфраструктура, водоснабдяване, канализация и пречистване; чистота; благоустрояване; социални и младежки дейности; спорт и туризъм, образование и култура; опазване на недвижимите паметници на културата; екология; здравеопазване.

 

(Бр. 9/2011 на „Златоградски вестник”)