Новини

Нови 1.5 млн. лв. раздвижват туризма в Златоград

вторник, 02 август 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

На извънредно заседание в средата на март, ОбС одобри внесено предложение от кмета на общината за приемане на бюджет за кандидатстване по проект „Подобряване на туристическите атракции в Златоград и свързаната с тях инфраструктура”.

Сега общината може да кандидатства с проектното си предложение по програма „Регионално развитие” по ос „Устойчиво развитие на туризма” на обща стойност 1 493 834 лв. Пет на сто от тази сума ще бъде собствения принос на общината, със задължението да не се променя за пет години предназначението на обектите след приключване на дейностите по тях, както и че няма да се  отдават за стопанисване на други физически или юридически лица.

Според предвидените за изпълнение дейности, предстои сформиране на екип за организация, управление и отчетност на проекта, подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители и доставчици, сключване на договори за обществени поръчки.

Предвидени са четири водещи атракции при изпълнението:

. Реставрация и консервация на Взаимното училище (Музейна сбирка на просветното дело в Средните Родопи);

. Разработване на Чалъкова къща в Стария град, която е общинска собственост, като туристическа атракция, с която се представя българския бит и култура от втората половина на 19-и век;

. Реставрация и консервация на недвижим паметник на култура - къща на Атанас и Тома Пачилови, приютила Музейната сбирка на съобщенията;

. Подобряване и развитие на дребномащабна техническа и туристическа инфраструктура - доставяне и монтиране на малки съоръжения за сметосъбиране – 5 броя, декоративни спирки – 4 броя, с  указателни информационни табели.

По проекта ще се издаде и Туристически пътеводител, придружен с туристическа карта на община Златоград - с обозначено местонахождение на всички обекти за посещение в областта, на ТИЦ, хотели, ресторанти и др. полезни за туриста места.

След завършване на проекта ще се организира опознавателен тур, където за първи път ще бъде представена възстановка на събитие, ритуал. На събитието ще бъдат поканени да вземат участие журналисти от национални и регионални печатни и електронни медии, български и чужди туроператори и туристически фирми, хотелиери, ресторантьори, НПО, работещи в сферата на туризма и пр.

Ще се завърши с изработката на рекламен филм за общината, представящ културните забележителности на града с характерни за региона родопски традиции, обичаи.

 

(Бр. 8/2011 на „Златоградски вестник”)