Новини

Да се продава ли на безценица общинската собственост ?

вторник, 05 юли 2011 ЦРОЗ
 

Общински съвет Златоград, на последното си заседание,  прие актуализация в Годишната програма за общинска собственост, която бе допълнена с нови обекти. Взе се решение  за откриване на процедура за дългосрочно отдаване под наем на микроязовир Хасидере. Промени се предназначението на общински жилища с цел продажба на част от тях на досегашни наематели по пазарни цени. Приеха се решения за учредяване право на строеж на 6 петна в гр. Златоград. Подготвено е учредяване  право на строеж на минимум 5  обособени парцела  на терен „бивш Механичен завод"  с обща площ от  8 дка. Те са предназначени за производствена дейност и услуги. Обект на обсъждане по тях бе различния коефициент на застрояване, варииращ от 65% до 80%.

Не се подкрепиха предложените цени за продажба на сграда Пирийца и два обекта  в  метално  хале „Рингова пещ". Кметът на общината оцени това като опит да му се пречи, съветниците посочиха че посочените продажни  цени са твърде ниски и с тях няма да може да се изпълни  инвестиционната програма, а е безсмислено   освобождаването на общинска собственост на безценица. 

На последното заседание,  с решение на Общински съвет бяха стартирани  и   три процедури за продажби на общински терени.

В резултат на рекордно високия размер на просрочени задължения - над 4,1 млн лв, сметката на Община Златоград е запорирана.  Ако администрацията не успее  да договори просрочените плащания, което ОбС я задължава от една година, постъпленията по всички продажби ще отидат за стари задължения,  в т.ч. половината от тях - за лихви за просрочие. А инвестиционната програма и приоритетните направления като „общинската болница" отново ще трябва да почакат.