Новини

2700 болни посрещнала болницата в Златоград

понеделник, 02 май 2011 ЦРОЗ

Общински съвет Златоград прие годишния финансов отчет за МБАЛ Златоград за  2010 г.  От него е видно, че през изтеклата година се наблюдава намаление на приходите от услуги с около 25% - от 1,67 млн лв на 1,21 млн лв. Основната причина за това са по-малкото приходи от  Здравната каса и непостъпване на приходи от МЗ за лечебни заведения в отдалечени и труднодостъпни райони. Трудности в текущото обслужване създава и въвеждането на делегирани бюджети, с което са налага таван на исканите от здравната каса средства и противоречивите изисквания за функционирането на общинските здравни заведения. Съветниците предложиха да се изготви информация за дела на средствата, постъпващи в Златоград от здравна каса спрямо размера на платените здравни вноски от жителите на обслужваните територии.

През 2010 г, след множество решения на ОбС  Златоград, бе преведен пълния размер на субсидията за МБАЛ  Златоград в размер на 128 хил.лв, която е използвана за оборудване, рентгенов апарат, ремонтни дейности, ремонт на помещението за Спешна помощ и покриване изискванията на НЗОК за втори лекар.

През изтеклата година през МБАЛ са преминали 2700 души, от които по около 500 са от  Община Неделино и от община Кирково.

В решението си ОбС постави и няколко изисквания  към Управителя на болницата:

  • Задържане на кадровия ресурс за обезпечаване дейността на МБАЛ и осигуряване на нови кадри по изисквания на здравната каса;
  • Изграждане или осигуряване на микробиологична лаборатория;
  • Обособяване на Сектор за долекуване (при финансиране)
  • Спазване на критерия за минимален годишен брой на преминалите болни от 3000;
  • Изготвяне на анализ за причините за миграция в други лечебни заведения;
  • Недопускане на просрочени  задължения и  отрицателен финансов резултат;
  • Осигуряване на апаратура, оборудване и извършване на ремонтни дейности, съгласно текущите потребности подход за хора с увреждания и въвеждане на енергийно ефективни мерки;

След като два пъти кметът на общината възлага проекти за енергийна ефективност за сградите на МБАЛ, ОбС Златоград изиска от него да даде отчет за практическото използване на тези разработки, изпълнени със средства от трансфера за болницата.