Новини

Общинският бюджет през първо тримесечие

понеделник, 02 май 2011 ЦРОЗ
 

За първото тримесечие приходите и разходите за държавни дейности са изпълнени на 23% от годишните е посочено в информация на администрацията до ОбС. За местни дейности - приходите са 20% от годишните, а разходите - 21%. При местните дейности най-голям е размера на приходите от данък сгради и данък МПС (25%), както и на патентен данък - (51%). Около 23 % са приходите от такси, вкл и ТБО, 24% е изпълението на приходите от наеми на имущество.

В разходите за местни дейности се наблюдава по-сериозно "изпълнение" в дейност „Отбрана и сигурност" - 48% и дейност Социално подпомагане - 189% от годишния размер.

Според главния счетоводител има превишение в разходите за материали, използвани по Програмите за временнта заетост и програма „Развитие", където само за март са разходвани 17 хил лв, при годишен план 2 хил лв. Според заместник кмета на общината, поръчките са до размера на приетите бюджетни кредити, а материалите са необходими за осигуряване заетостта на ангажираните по програми лица.

Съветниците отчетоха, че в изпълнениено на бюджета за първото тримесечие се наблюдават сериозни отклонения от бюджетните приоритети. Не се разплащат 4 категории приоритетни разходи-възнаграждения, осигуровки, храна, горива и енергия, а вместо това справките са пълни с други разходи, които са нужни, но не належащи-  като автомивки, мраморни настилки и материали сграда ОбА, изхранване на спортисти, награди на хотелиери, ремонти Нисан и сметосъбиращи коли. Само за външни услуги през март са разходвани 55 хил лв.

Размерът на неразплатените разходи е висок -  4,2 млн, а на просрочените задължения - 4,1 млн лв, от които 1,1 млн лв от 2007 г, и 1,5 млн лв за Пътя за Гърция.

По инвестиционната програма на общината за първите три месеца са разплащани  обекти, извършени през миналата година.  От сключените нови  договори за строителство е платено авансово  за изграждане на  мултифункционалната спортна  площадка на Кадиев врис, като размера на аванса надвишава посочения в първоначалния договор. На практика няма изпълнение обекти от поименния списък поради липса на собствени средства, но за сметка на  това се реализират други обекти по Програма „Развитие-Нов избор" с използване на обучени  лица. Те не са в резултат на обществено обсъждане, за тях няма изготвени проекти (както на ул. Клокотница) и  няма осигурено финансиране за цялостно довършване. Това съветниците определиха като промяна на приоритетите и изпълнение на предизборни поръчки.

От отчета на инвестиционната програма става ясно и че един от големите разходи е за   консултантската помощ по проекти. Само за проекта за Градски парк Общината дължи около 150 хил.лв с ДДС за попълване на формуляра, кандидатстване, сканиране и дигитализиране на ПУП на населеното място, създаване на геодезична основа и подготовка на идеен проект, а за проекта за Стадион, тези разходи са в размер на  около 350 хил.лв, вкл.61 хил лв за попълване на формуляра за кандидатсване. Според съветниците посочените разходи неправомерно се отчитат като капиталови.