Новини

Публично обсъждане

петък, 18 февруари 2011 ЦРОЗ

За понеделник, 21 февруари е насрочено приемането на  Община Златоград  за 2011 г. По този повод бе проведено публично обсъждане за бюджета, което се радваше на участието на  цялото ръководство на общинската администрация, кметове на населени места, съветници и много граждани.

С презентации беше представен отчета на бюджета и на капиталовите разходи за 2010 г.Повече интерес имаше към новия бюджет. За 2011 г той е в размер на  6,2 млн лв, от които около 4 млн лв за финансирани държавни дейности. За годината са планирани 463 хил лв от управление  на собствеността, в т.ч. 59 х лв от наеми, 20 х от концесии и 394 х лв от продажби.  В годишната програма са включени и няколко нови обекта, които ще се обявят за продажба  - сграда  Пирийца с терен от 2,6 дка,  две помещения - халета в Рингова пещ с площ  150 и 250 кв.м.  Предвидено е и отстъпване право на строеж на пет петна на обща площ 8,5 дка в терен бивш военен завод. Взелите отношение граждани като цяло подкрепиха продажбата на Пирийца, но беше отправена забележка към преложената от кмета програма за собствеността - че с предлаганите продажби,  общината ще се лиши от най-атрактивната си собственост,  което в условията  на  ниски пазарни цени (каквито са  през настоящата година) е неефективно.    Други граждани посочиха, че  предлаганото   увеличение на продажбите е  нереалистично - то нараства с  11 пъти спрямо миналата година - от 31 хил лв през 2010  на 330 хил лв през 2011. Това води  до изкуствено увеличение на приходите и залагане на обекти, които няма да могат да се реализират поради липса на средства, както се случи и през  2010 г.

За концесия са предвидени микроязовир "Хасидере" и  плувен комплекс  - басейн със сграда и терен от 6,3 дка, като не са посочени приходи от тях за 2011 г, а и двете предложения предизвикаха коментари с противоречиви мнения сред гражданите.

За инвестиционната програма се заделени  1,5 млн лв, от които  160 хил лв за общински пътища, 610 хил лв - преходен остатък от миналата година (за неизпълнените обекти по стихийни бедствия, за спортна площадка). В общата сума е полученото  авансово плащане за казармен терен.   75 хил.лв са надвишените  стойности по миналогодишни обекти, които се предлагат за разплащане сега. Странно е че не са разплатени през 2010г, след като общината в края нагодината е разполагала с 45 хил лв за тази цел. В цялата  инвестиционна програма са предвидени общо 82 обекта, сред които  50 хил лв - за МБАЛ, 67 хил лв - за довършване на басейн ОУ Васил Левски Златоград.

Гражданите посочиха, че прекаленото раздробяване на обекти и залагане на дребни суми от 500  лв до  3 хил лв за отделни улици няма да реши проблема за разкриване, благоустрояване и асфалтиране  на улиците,  а от това има особено належаща нужда.  Предложенията на гражданите бяха за добавяне на улиците Беловидово, Васил Левски, Бреза, В. Юго, Гривица - в Златоград, ул. Здравец  и м. Оловота в Старцево и др.

Не се възприе от гражданите и  предложението за кръгово движение на бул. България,  защото планираните разходи от 13 хил лв са само за проектиране, а не е  ясна общата стойност на подобен обект. Само с проектиране проблемът с безопасността на движението на въпросното кръстовище  няма да се реши.