Новини

Намаля такса битови отпадъци за граждани и фирми през 2011

четвъртък, 10 февруари 2011 ЦРОЗ

По  докладната записка  на председателя на ОбС, с почти пълно единодушие и без нито един глас против, ОбС Златоград прие  план -сметка  за битови отпъдъци  за 2011 г в размер  на  251 хил. лв. Нейното намаление с 50 хил лв е в резултат на прецизиране на неефективните разходи за мотометачната машина. Според  искането на администрацията само за 300 моточаса работа за цялата 2011 г , тя трябало  „ще глътне" 72 хил.лв (т.е. повече около 1/4 от планираните разходи) или около 240 лв  за моточас работа. Нейната цена е в пъти по-скъпа от тези в съседни общини, при по-ограничени характеристики. Присъстващите на заседанието граждани категорично отхвърлиха подобно разточителство. В приетата план-сметката се предвидени средства за закупуване на съдове в размер на 24 хил лв, както и ангажимените към регионалното депо. Отхвърлени са разходите, резултат от административни пропуски по проекта за техническа помощ, които не могат да бъдат за сметка на гражданите. Разчетите са на база годишно  количество отпъдъци в размер на 2800 т, 930 курса до регионално депо и  събираемост на таксата в размер  на 90%, колкото бе и през изтеклата година, т.е. на база реалните стойности отпадъци и колечство горива, планирани от администрацията, поради което намалението  на таксата не може да доведе до промяна в качеството на услугата. Чрез нея се споделят справедливо ангажиментите между бизнеса и гражданите.

При приетите ставки за ТБО 2011 в Златоград, гражданите, които са плащали такса  до момента 90  лв ще плащат през 2011 г - 65,00 лв. Малките фирми, ако са плащали преди по 150 лв, ще дължат  сега - 120 лв. По-ниските такси -ще доведат до по-висока събираемост, както бе практиката и през миналата година.  С  направеното предложение, при добра организация ще се осигури качествено изпълнение на услугата по сметосъбиране, извозване, почистване и поддръжка на регионално депо.  Допълнителен резерв  който може да се  използва при непредвидени ситуации са очакваните постъпления от възстановяване на разходите за извънредни ремонти на стойност 40 хил.лв, извършени през 2010 г, в резултат на нeкачествено гориво.