Новини

Покана за заявяване на вземания от общината

петък, 07 януари 2011 ЦРОЗ

„ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД отправя покана до всички юридически  лица, които имат вземания от Община  Златоград, незаявени  с фактура или друг разходооправдателен документ,  да заявят това в срок  до 31 януари  2011 г. Документите за извършени разходи ще се приемат  от Финансовия контрольор  на Община Златоград - Идар Вунцов, етаж ІV, стая №1-ляво.   Непредставени  в  този срок документи за извършени до момента разходи,  няма да  бъдат отчетени  при обсъждане на бюджет 2011.  Заявяването на вземанията  се осъществява с цел залагане на реални средства и механизъм за обслужване на стари задължения за бюджетната 2011 година."

Отправянето на настоящата покана, става на основание  решение Д754 на Общински съвет Златоград и във връзка с високия размер на неразплатените разходи на общината, които за последните три години са нараснали от 1,5 млн лв на 3,6 млн лв.