Новини

Янчев коригира Чингаров по важен за общината проект

понеделник, 03 януари 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Информацията, дадена от председателя на ОбС Пламен Чингаров в материала му със заглавие „Смолян – с изграждащ се воден цикъл, а Златоград – с техническа помощ”, не кореспондира с реалната ситуация, пише кметът на общината Мирослав Янчев в специално становище. Текстът на Чингаров с горното заглавие се появи в частния сайт zlatograd.com. В него Чингаров казва, че „...община Златоград  няма право да кандидатства, защо  не отговаря на  поставеното допълнително  изискване за минимум 10 000 екв.жители -  нашите са с около стотина по-малко.  Ако все пак за Златоград се направи изключение, както очакват от общинската администрация, трябва да осигурим допълнително финансиране от 16 млн лв, за да се изпълнят предвидените по проекта дейности”.

В отговора си кметът пише, че благодарение на предоставената на община Златоград безвъзмездна помощ и успешната реализация на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна),

се дава реален шанс на общината ни

да изпълни  поетите ангажименти 

по отношение на водния сектор и по-специално във връзка с изпълнение на изискванията на директива на ЕС за населени места с под и над 10 000 жители. Което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води в съответните населени места.

Договорът за предоставяне на безвъзмездната за Златоград финансова помощ е на стойност 662 750 лв., като за осъществяването на всички предвидени дейности по проекта е изразходвана сумата от 386 945 лв. Реализираната по проекта икономия е в резултат на проведени процедури по ЗОП и сключване на договори с изпълнители на дейности по проекта на по-ниска стойност от планираната. След 2010 г. покана за финансиране на проектни предложения  ще получат и населените места с под 10 хил. жители.

Държа да отбележа, пише кметът, че ограничителните параметри на новия подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", са допълнителни изисквания, поставени от Европейската комисия, а не са въведени от настоящото правителство, както твърди председателят на общинския съвет. С успешното завършване на проекта община Златоград реализира част от поетите ангажименти по отношение на водния сектор, а изготвените прединвестиционни проучвания дават не само цялостно решение по отношение на водния цикъл на Златоград, но и доказват по безспорен начин наличието на повече от 10 000 жители тук. Същите са представени за предварително становище в Министерството на околната среда и водите и при положително становище на експертния екип, ще може да се кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на отворената понастоящем процедура за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

Акцентът на становището  

на Янчев има точен адрес 

„Пряко отговорни за изпълнението на държавната политика по отношение на водния сектор на местно ниво са политическото ръководство на местната власт в лицето на кмета на общината  и общинския съвет, от чиито консенсусни решения зависи осигуряването на средствата”. И още: „С въвеждането на ограничителните параметри на новия подход за реализацията на обекти, свързани с подмяна на част от външния водопровод, водоснабдителната мрежа по улиците със съществуваща канализация, изграждането на охранителни канали и саниране на дерета, се явяват недопустим разход по Оперативна програма околна среда. Но няма пречка да се подаде проектно предложение, което да включва само допустимите разходи, съгласно новия подход, които са в размер на 24 млн. лв.” А възможности за реализиране на недопустимите разходи ще се търсят, чрез кандидатстването пред други финансиращи организации. Част от тези средства могат да се осигурят и чрез включването им в инвестиционната програма на стопанисващите ВиК-инфраструктурата оператори. Защото отговорността за решаването на проблеми, свързани с честите аварии на външния водопровод, с крайно амортизирана или недоизградена водоснабдителна мрежа, е изцяло на местната власт, представлявана не само от кмета на общината, но и от общинския съвет. Публикуваната от Чингаров информация в сайта

представя погрешно 

съществуващото положение 

Сравнението, направено с община Смолян, е напълно некоректно - проектът за водния цикъл на  община Смолян („Интегрирано управление на водния сектор на гр. Смолян”), се реализира със средства от „ех-ИСПА” 2000 – 2006 година. Реализация на проекти от предприсъединителните фондове на ЕС в програмния период 2000 – 2006 г., е пропусната от предишни управления на общината възмогост.

Със стартирането на Оперативна програма „Околна среда  2007-2013 г.” и реализация на проекта за техническата помощ, несъмнено е направена първата успешна стъпка от настоящото управление на общината, а именно подготовката на качествено проектно предложение, даващо цялостно решение по отношение на водния цикъл на Златоград.

Констатацията на председателя на общинския съвет, че инвестиционният проект „автоматично се запраща в категорията неизпълним за близките 10 години", е необоснована и невярна, защото от една страна няма пречка да се подадат проектни предложения, които да са в размер на 24 млн. лв., а от друга - ангажиментите, които централната власт е поела по отношение на водния сектор, е до края на програмния период (2013 г.) да се изпълнят изискванията на директивата на ЕС не само в големите ареали с над 10 000 жители, но и в тези от 2000 до 10 000 жители.

Представителите на местната власт трябва да проявяват  загриженост за просперитета на родния край, да търсят варианти за успешно преодоляване на възникнали проблеми и да прилагат умения, свързани с преодоляване на излишни „обществени напрежения”. Предоставянето на информация пред обществеността трябва да бъде честно и коректно и в тази връзка заявявам, че реализацията на проекта за техническа помощ за проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) в Златоград", е успешна, казва в становището си кметът на Златоград.

 

(Бр. 19/2010 на „Златоградски вестник”)