Новини

ОбС подкрепя проект на извънредно заседание

понеделник, 29 ноември 2010 ЦРОЗ

Общинските съветници проведоха в петък  извънредно заседание,  където бе  прието решение за  даване на  съгласие за придобиване  на  право за управление върху участък от р. Върбица, който към момента е държавна собственост. Подобна стъпка е необходима, за да може Община Златоград  да кандидатства  до  крайния срок - 30 ноември  за  европейски средства по Оперативна програма „Регионално развитие" с цел  почистване на речно корито  и изграждане на участък от крайбрежната  стена.   По проекта сe предвижда да бъде изпълнена  корекция на левия бряг на р. Върбица  чрез направа на стена с дължина 265 м (от Кадиев врис до Оранжериите). С цел предотвратяване на наводнения, реката ще бъде прочистена от земни маси и растителност. Общата стойноста на проекта е около 1 млн лв, от които 5% са собствено участие.

За 30 ноември е насрочено и редовното заседание на  ОбС Златоград. По-важните теми в дневния ред са финансови - определяне на бюджетните приоритети за следващата година, и политика за  просрочените задължения и неразплатени разхози, чиито размер е около 3,48 млн лв. Предвидена е актуализация на бюджета, във връзка със завеждане на дела срещу некоректни изпълнители на СМР и доставчици на некачествено гориво. 

В дневния ред на заседанието са  и няколко актуални питания -  проблеми с  изпълнените през 2009, но все още неприети от общината, обекти - водоснабдяване и колектор с. Долен,  състоянието на проект за топлата вода, свършената консултантска дейност от вътрешните одитори, а също и за  незаконните постройки в общината.

Пълният дневен ред е поместен в официалния сайт на общината, на адрес:

http://www.zlatograd.bg/docs/obs_grafici/00_Pokana_2010_11_30.pdf