Новини

Некачествено гориво е довело до ремонта на общинските сметосъбиращи автомобили в Златоград

вторник, 09 ноември 2010 ЦРОЗ

Причините за ремонта на двата общински сметосъбиращи автомобила в Златоград, които аварираха по едно и също време в началото на годината, се оказа зареждане с некачествено гориво. Това установи експертизата от  възложената  оценка по решение на ОбС Златоград. От общината бяха извършени непредвидени ремонтни разходи на стойност над 30 хил.лева само за двата автомобила. Оценката трябваше  да определи  причината за ремонта  и до каква степен некачественото гориво влияе върху самата  повреда на автомобилите.

В експертизата  на вещите лица се дава заключение, че получените повреди и  аварии  по двигателите на двата автомобила са резултат от използването на некачествено гориво, като ремонтите са  в следствие на  износване на елементите на цилиндробуталните групи и на горивоподаващите уредби, което е в пряка връзка с използване на некачествено гориво.

Непредвидените ремонти  наложиха двукратна актуализация на план-сметката за ТБО за 2010 г, в резултат на което Общината бе принудена да намали драстично броя на  новите съдове за отпадъци.  На две общински заседания, подробно се обсъждаха причините за неотложните ремонти и  освен актуализацията,  се прие решение, с което се  „възлага на кмета на общината да установи причините за аварийните непредвидени ремонти на сметосъбиращите коли и ако те са в резултат на некачествено гориво - да предприеме необходимите действия за възстановяване на  сумите за ремонт от фирмата - доставчик".

Извършените непредвидени ремонти на сметосъбиращата и извозваща техника са  една от основните причини за затрудненията на Община Златоград  за сметосъбиране и извозване на отпадъците. В отчета по изпълнение на дейност „Чистота" към деветмесечието е посочено, че дейността е дофинансирана с  допълнителни местни средства  в размер на  45 хил.лв.