Новини

За какво ще ползваме топлата вода?

събота, 06 ноември 2010 ЦРОЗ
 

На извънредно заседание Общински  съвет Златоград, в отсъствието на кмета на общината,  разгледа и прие  предложение за  одобрение на  план-схемата  за техническа инфраструктура за проект „Интегрирано използване на термоминералните води в геотермалната система „Ерма река - Елидже".  То се налага във връзка със строителството на топлопреносната мрежа в  градската част на Златоград.  Одобрената от ОбС  Златоград план - схема свързва Геотермалната  централа с  абонатни станиции до 8 обекта, имащи  обществено предназначение - ОУ „Васил Левски", ЦДГ „Радост", ЦДГ „Снежанка", ДЯ „Мир",  Читалище „Просвета", Общинска администрация",  МБАЛ - Златоград, СОУ „Антим І". Мрежата ще премине през следния маршрут : Ул. „Стефан Стамболов" - от мост Воденицата до Взаимно училище, ул. Ахрида, сграда  ОбА с  отклонение към ЦДГ Радост,    ул. Хан Аспарух,  ул. Антим Първи.

Паралелно с обсъждането съветниците поставиха и две конкретни предложения. Според изразените мнения разкопаването на трасето само за топла вода е недостатъчно, по-подходящо е  да се използва и за поставяне на тръби за минерална вода. Поради това  е належаща срочна среща на местната власт с бизнеса, за търсене на възможности за полагане на тръби и за минерална вода и нейното ползване,  чрез подходящи форми на публично-частно партньорство.

Второто  предложение е  възможността  да се оптимизира маршрута, като същия стане  по-кратък и премине през ненатоварени улици. Не е нормално  маршрута да предвижда   разкопаване на прясно асфалтирани улици, а следва да  позволи изграждане на настилка в места, където няма такава. Посочи се, че е желателно  маршрута да обхваща и Ученическо общежитие, както и зона за Балнеосанаториум в бивш казармен терен.  От ОбА споделиха, че на този етап изменения на проекта не са допустими,  което предизвика реакция от страна на съветниците, че нещата се представят постфактум и че Главният проектант „Геотермална енергия Златоград", представлявана от Георги Евтимов или Общинската администрация като възложител не са  потърсили по-широко обществено обсъждане и  предварително съгласуване на маршрута.

От зам. кмета на общината  стана ясно, че е готова оценката за целесъобразност на технологията по  проекта, възложена от МРРБ, което беше формалния повод  за временното му спиране. Към началото на заседанието същата не бе представена на общинските съветници, нито пред обществеността.