Новини

Заседанията на ОбС - срещи за безкрайни приказки и обвинения

понеделник, 18 октомври 2010 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

 

Не съм съгласен с реда и начина на провеждане на заседанията в местния парламент, пише в нарочна декларация до общинския съвет кметът на община Златоград Мирослав Янчев. Това става след поредното скандално заседание на ОбС от 29 юни, в което отново не се спазваше никакъв ред, подробно описан в самия Правилник за провеждането на заседанията и приет още в началото на мандата. Вече е практика да се предизвиква безредие в заседателната зала при обсъждането на материалите от дневния ред, когато общински съветници задават въпроси и правят коментари, несвързани със съответната точка от дневния ред, с което се нарушава чл. 60, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 66 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, пише Янчев до съветниците.

Редовно се нарушава и чл. 26 от Правилника, а опитите на председателя на Общинския съвет да преустанови нарушенията, са неуспешни, което превръща залата в „говорилня”, в която не може да се проведе конструктивна дискусия. Позволяват се безразборни коментари извън обсъжданата тема и  задаване  на въпроси от страна на общински съветници, въпреки че тези  питания не са заявени по реда на  чл. 101 от Правилника. С цел подобряване работата между общинския съвет и общинската администрация,  кметът смята за необходимо да се преустанови безразборното вземане на думата, освен в случаите, когато това  предварително е заявено от съответния общински съветник и то е залегнало в дневния ред, например в точка „Питания”. Факт е, че заседанията на постоянните комисии се провеждат в присъствието на малък брой съветници, а често за да се събере необходимия кворум се изчаква повече от 15 минути, често съветниците се канят и подсещат за заседанията по телефона. Освен това – макар че на заседанията на комисиите се извършва  основната част от работата, много от въпросите на съветниците не се задават и обсъждат там, а се цели експонирането им директно на заседанието на общинския съвет.

Наблюдава се тенденция към използване на думи и изрази, които накърняват доброто име на присъстващите на заседанието, както и необоснованото прекъсване на изказващите се. Нередовното прилагане на чл. 52, ал. 4 от Правилника води до натрупване на питания, които предизвикват нарушаване на реда по време на редовните заседания, което от своя страна задължава председателя на съвета да организира нарочни заседания за питания, водещо да загуба на време. В декларацията си кметът заявява готовност действията на местната власт да бъдат публични и достъпни до съветниците и населението и потвърждава желанието си за предоставяне на цялата информация, интересуваща всеки, но по ред и начин, който не превръща заседанията в обикновени срещи за безкрайни приказки и обвинения, където се диалогизира на висок и груб тон, а по установените и общоприети норми на общуване.

 

(Бр. 14/2010 на „Златоградски вестник”)