Новини

Становище на Кмета на община Златоград, относно коментар на Председателя на Общински съвет за изпълнението на проект за водния цикъл

Wednesday, 06 October 2010 Община Златоград

Във връзка с публикуваната от Председателя на Общински съвет информация в интернет страницата www.zlatograd.com със заглавие „Смолян – с изграждащ се воден цикъл, а Златоград – с техническа помощ”,  изразявам становище, че същата не кореспондира с реалната ситуация.

Благодарение на предоставената на община Златоград безвъзмездна помощ и успешната реализация на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - гр. Златоград", се дава реален шанс на общината ни да изпълни поетите ангажиментите по отношение на водния сектор и по-специално във връзка с изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕС за населени места с под и над 10 000 еквивалентни жители, което изисква разширение, реконструкция и модернизация, както и изграждане на нови канализационни системи, вкл. селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (СПСОВ) в съответните населени места.

Реализираният проект за техническа помощ е първата и задължителна стъпка за осъществяването на качествени инвестиционни проекти, отговарящи на изискванията на Оперативната програма.

Договорът за предоставяне на горецитираната безвъзмездна финансова помощ е на стойност 662 750 лв., като за осъществяването на всички предвидении дейности по проекта, е изразходвана сумата от 386 945 лв. Реализираната по проекта икономия, е в резултат на проведени процедури по ЗОП и сключване на договори с изпълнители на дейности по проекта на по-ниска стойност от планираната.

Съгласно новия подход и методология за подбор на проектите, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." , като приоритет за изпълнение до края на 2010 година, са поетите ангажименти за населени места с над 10 000 екв. жители. Към тях в момента е отправена директна покана за представяне на проектни предложения.

След 2010 година, покана за финансиране на проектни предложения  ще получат и населените места с под 10 000 екв. жители. Държа да отбележа, че ограничителните параметри на новия подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", са допълнителни изисквания, поставени от Европейската комисия, а не са въведени от настоящото правителство, както твърди Председателя на Общински съвет.

С успешното завършване на проекта,  община Златоград реализира част от поетите ангажиментите по отношение на водния сектор, а изготвените прединвестиционни проучвания дават не само цялостно решение, по отношение на водния цикъл на град Златоград, но и доказват по безспорен начин наличието на повече от 10 000 екв. жители. Същите са представени за предварително становище в Министерството на околната среда и водите. При положително становище на експертния екип на МОСВ ще може да се кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на отворената понастоящем процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИИ С НАД 10 000 ЕКВ. Ж.

Пряко отговорни за изпълнението на държавната политика, по отношение на водния сектор на местно ниво, са политическото ръководство на местната власт в лицето на Кмета на общината  и Общински съвет, от чиито консенсусни решения зависи осигуряването на средствата, явяващи се недопустим разход по ОПОС. С въвеждането на ограничителните параметри на новия подход, реализацията на обекти, свързани с подмяна на част от външния водопровод, водоснабдителната мрежа по улиците със съществуваща канализация, изграждането на охранителни канали и саниране на дерета, се явяват недопустим разход по Оперативна програма околна среда. Няма пречка да се подаде проектно предложение, което да включва само допустимите разходи, съгласно новия подход, които са в размер на 24 млн. лева. Възможности за реализиране на недопустимите разходи ще се търсят, чрез кандидатстването пред други финансиращи организации като ПУДООС например. Част от тези средства могат да се осигурят и чрез включването им в инвестиционната програма на стопанисващите ВиК инфраструктурата оператори. Защото отговорността за решаването на проблеми, свързани с честите аварии на външния водопровод, с крайно амортизирана или недоизградена водоснабдителна мрежа, е изцяло на местната власт, представлявана не само от Кмета на общината, но и от Общинския съвет. Публикуваната информация представя погрешно съществуващото положение. Сравнението, направено от господин Чингаров с община Смолян, е напълно некоректно.

Тук задължително трябва да отбележа, че проектът за Водния цикъл на  община Смолян, «Мярка 2002/BG/16/P/PE/013 „Интегрирано управление на водния сектор на гр. Смолян” се реализира със средства от „ех-ИСПА” 2000 – 2006 година. Реализация на проекти в сектор «Околна среда» от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, в програмния период 2000 – 2006 г., е пропусната, от предишни управления, полза за община Златоград.

Със стартирането на Оперативна програма „Околна среда  2007-2013г.” и реализация на проекта за техническата помощ, несъмнено е направена първата успешна стъпка от община Златоград, респективно от настоящото управление, а именно подготовката на качествено проектно предложение, даващо цялостно решение, по отношение на водния цикъл на град Златоград.

Констатацията на Председателя на общински съвет, че инвестиционният проект „автоматично се запраща в категорията „неизпълним за близките 10 години" е необоснована и невярна, защото, от една страна, както вече споменах, „няма пречка да се подаде проектно предложение, което да включва само допустимите разходи, съгласно новия подход, които са в размер на 24 млн. лева”, а от друга - ангажиментите, които централната власт е поела, по отношение на водния сектор, е до края на програмния период, т.е. до края на 2013 г., да се изпълнят изискванията на директива 91/271/ЕС не само в големите агломерационни ареали с над 10 000 екв. жители, но и в тези от 2 000 до 10 000 екв. жители.

Представителите на местната власт трябва да проявяват  загриженост за просперитета на родния край, да търсят варианти за успешно преодоляване на възникнали проблеми и да прилагат умения, свързани с преодоляване на излишни „обществени напрежения”. Предоставянето на информация пред обществеността трябва да бъде честно и коректно и в тази връзка заявявам, че реализацията на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - гр. Златоград", е успешна!

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ Кмет на община Златоград