Новини

Смолян – с изграждащ се воден цикъл, а Златоград – с техническа помощ

събота, 02 октомври 2010 ЦРОЗ

През изтеклата седмица  протече заключителна пресконференция за  проект „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) - гр. Златоград", изпълняван от Община Златоград. Тъй като проекта е единствено за техническа помощ, с договорените 663 хил лв, от които са усвоени 387 хил. лв по Оперативна програма „Околна среда", общината разполага с   „прединвестиционно проучване, предпроектно проучване с включен анализ на „разходите и ползите", работен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа и попълнен  формуляр за реализация на идеята".

На пресконференцията стана ясно, че съгласно въведените  от  настоящото правителство нов подход и методология за подбор на проекти по  Оперативна програма "Околна среда", Община Златоград  няма право да кандидатства, защо  не отговаря на  поставеното допълнително  изискване за мин. 10 000 екв.жители -  нашите са с около стотина по-малко.  Ако все пак за Златоград се направи изключение, както очакват от Общинската администрация, Община Златоград трябва да осигури допълнително финансиране (извън Оперативната програма)  от 16 млн лв, за да се изпълнят предвидените по проекта дейности. Съчетанието на двете условия автоматично праща инвестиционния проект в категорията „неизпълним за близките 10 години". Така на практика Златоград ще има  документация за  ВИК мрежата за 387 хил.лв. А други общини, например Смолян - изграждат на практика водния си цикъл.