Новини

Заемът от ФЛАГ да се погасява с възстановени средства по проекта, а не до 2017 г

вторник, 07 септември 2010 ЦРОЗ

Заемът  от ФЛАГ да се погасява с възстановени средства по проекта, а не до 2017 г бе становището на общинските съветници в Златоград. То бе изразено на заседание на ОбС  при обсъждане на предложение на кмета на общината, да се трансформира гласуван от ОбС кредит за проект -  в дългосрочен -  до юли 2017 г. По проекта, изпълняван по Оперативна програма  Регионално развитие,  се извършват енергийно ефективни мерки на три общински училища - ОУ «Васил Левски» Златоград, СОУ «Св.Княз Борис Първи» Старцево и ОУ «Кирил и Методий» Долен.

Поради обективни обстоятелства от административен и финансов характер, които водят до невъзможност да се финализира проекта изцяло без допълнително финансиране, още  през месец юни 2010 г, ОбС Златоград да даде съгласие кредита на Общината по Фонд ФЛАГ  да се увеличи от 250 хил лв  на 526  хил лв за целите на проекта. С това има  възможност да бъдат извършени последните  дейности по проекта, чийто срок е удължен до 06 декември 2010.

Същевременно съветниците изразиха несъгласие с предложението на кмета на общината - този кредит да се изплаща   до 2017 г. Те изтъкнаха следните мотиви :

  • Редно е погашенията по кредита да бъдат в рамките на проекта или до 5 месеца след него, както е практиката на ФЛАГ за всички други общини, изпълняващи довършителни дейности по проекти;
  • Странен е представения погасителен план, защото основните плащания по него са след септември 2011 г, т.е. след края на настоящия мандат;
  • Предложението за погашения до 2017 г е неприемливо, защото ще ощети общината с разходи за лихви в размер на 120 хил.лв,
  • Искането за ползване и на собствени приходи за погашения е неизгодно;
  • На практика, чрез подобно предложение се демонстрира съмнение за погасяване на кредита чрез възстановени по проекта средства;
  • Няма постъпила информация във връзка с текущия статус на проекта и размера на одобрените или неодобрените до момента разходи.

Имайки впредвид, че действащото решение на ОбС Златоград за кредит до  30/12/2010 г ще позволи довършване на проекта, ОбС прие и следното решение:

Във връзка с подадено искане за трансформиране на краткосрочен дълг в дългосрочен по проект за енергийно ефективни мерки в образователна инфраструктура  по ОПРР, възлага на Председателя на ОбС да отправи искане за получаване на информация от УО на ОПРР и отговорните институции за проекта относно: 

  • копие от докладите за осъществен мониторинг по проекта и информация за текущото му състояние,
  • становища по подадени сигнали за нередности
  • причина за невъзстановяване на средства по представени още през 2009 г. искания за междинни плащания,
  • др. релевантна информация, позволяща да се определи статуса на проекта