Новини

ОбС Златоград драстично намалява издръжката си

четвъртък, 02 септември 2010 ЦРОЗ
 

        За разлика от други общински структури и съвети, ОбС  Златоград драстично намали разходите си за издръжка. В мотивите, изложени от председателя на ОбС Златоград и общинските съветници  се казва, че измененията на Закона за държавния бюджет за 2010 през годината налагат актуализация и на местните  бюджети. За Община Златоград се редуцира субсидията за държавни дейности с около 8,1 %. Макар, че дейност „Общински съвет" не е държавна дейност и не  се засяга от тази редукция, съветниците смятат, че в условия на криза е  справедливо да се ограничават всички разходи.

         Още  при приемането на  средствата за издръжка на ОбС за 2010, те бяха намалени на 62% от плана  за миналата година. Въпреки това, по повод разглежданата актуализация, съветниците предложиха и приеха  на последното си заседание и ново драстично съкращение ва издръжката на ОбС  с още не 8,1%,  а с   46% от планираните в началото на година разходи, т.е  спаднат до   8 949 лв.

            ОбС прие   всички планирани разходи за командировки в чужбина, от които към първото полугодие не е разходвано нищо, да бъдат използвани за обезщетения и помощи за лечение на граждание.

              Значително  се  съкратиха на разходите за материали и външни услуги, което е възможно в резултат на въведеното безхартиено обслужване. Отсрочено бе закупуването на  нова система за озвучаване на ОбС, защото бе преценено,  че  има по-належащи  обекти и разходи. В докладната записка на председателя бе припомнено,  че и  през тази бюджетна година общинските съветници в Златоград реализират на практика и други антикризисни мерки:

  • не ползват средства за представителни разходи;
  • ползват лични мобилни телефони и не натоварват общинския бюджет със суми за апарат, безжични комуникации и такси ;
  • ползват лични лаптопи, които позволяват изпълнението на безхартиеното обслужване;
  • ползват лични превозни средства, за които не натоварват общината с разходи за текущи и извънредни ремонти, обслужване, подръжка, застраховки;
  • не разходват общински средства за правна и консултантска помощ,

С настоящите мерки, общинските съветници в Златоград изразяват надежда, че реализираните икономии от ОбС ще бъдат използвани разумно и приоритетно  от Общинската администрация в името на гражданите на Община Златоград, а не за следствия от финансови санкции, неупражнен контрол или несвършена работа.