Новини

Обръщение срещу безотговорното поведение на кмета на общината

сряда, 28 юли 2010 ЦРОЗ

Обръщение по повод безотговорното поведение на кмета на общината по време на публичното обсъждане на 23.07.2010 г,  бе представено на заседанието на ОбС от 27.07.2010 от неговия председател. В него се казва, че  кмета на общината пренебрегва и загърбва не само общинските съветници, но и гражданите на общината. На 23.07.2010 г. бе отменено организираното от кмета на общината публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг по ОПРР, поради „сериозни причини, довели до невъзможност на кмета на общината да участва" в него. И до днес не е  конкретизирана сериозността на тези причини, защото не е заявен обществен или личен ангажимент на кмета в този момент. Този случай  демонстрира как за неясни цели,  в условия на криза, се ползват   общински ресурси (работно време, служебен автомобил, гориво и консумативи за него, разходи за ремонта му), как се губи времето на гражданите, без да им се обяснява защо, както и каква е организацията, екипността и ангажираността  на кмета на общината по важен проблем-финансовото осигуряване на проекта за училищата.

В обръщението се казва още, че използването на постоянните  комисии за изпълнение на експертната част от подготовката на приеманите актове от ОбС е затруднено, поради  неспазване от ОбА на срока за подаване на материалите за разглеждане и неспазване  начина на представяне и съдържанието на материалите. В 90% от случаите в заседанията на комисиите не участва кмета на общината, а останалите представители на администрацията не са упълномощени да отговорят на поставени въпроси. Това обезсмисля възможността от задаване на въпроси от съветници в ПК, защото се получава или „отговор - лично мнение", или записване на въпроса с цел препредаване, което е безсмислено. Припомня се, че съгласно действащото към момента законодателство, Общинските съвети  не са притурка към местната изпълнителна власт, а орган на местното самоуправление. В обръщението се подкрепя препоръката кмета на общината  за организиране на отделни заседания за питания по актуални или по обществено-значими въпроси и се  изразява готовност за ефективно и ползотворно взаимодействие между Общински съвет Златоград  и Общинската  администрация. 

На заседанието бяха отправени и  актуални питания:

  • На Емил Хумчев - относно  възстановяване дефект в главен колектор 1А
  • На Пламен Чингаров - относно ремонтни дейности за хидроизолации на покриви обществени сгради
  • На Пламен Чингаров - относно състояние на улици към подход ГКПП
  • На Нина Пашова - относно текущо финансиране и текущи проблеми по проект за топлата вода „Интегрирано използване на термоминералните води в геотермалната система  Ерма река - Елидже".
  • На Емилия Кръстева - относно 7 годишния срок на погасяване на дългосрочен кредит на Община за довършване на проект за училищата;