Новини

За паркингите и зелените площи - „думи и дела"

четвъртък, 08 юли 2010 ЦРОЗ

За разлика от миналата година, Консултативният съвет по туризъм в Община Златоград, с председател Кмета на общината,  заработи по-ритмично и проведе  второ за годината заседание. Този път то бе разширено, като в него взеха участие  представители на хотелиерския бизнес. се Разгледаха се два  основни въпроса - обезпечаване на местата за настаняване в Община Златоград с паркоместа и   основни акценти на новата наредба  за рекламната дейност.

Хотелиерите се запознаха със съдържанието  на приетото на 02/06/2010 решение Д 664 на ОбС Златоград, според което се „Възлага на Главния архитект на Община Златоград да изготви предложения за обособяване на зони за паркиране в близост до действащите хотели, на основа на възникнала  необходимост и  съществуваща възможност, в едномесечен срок от приемане на решението." Те подкрепиха същото като навременно, защото това е непосредствена необходимост за всяко место за настаняване. Предложиха да се разшири обхвата на изпълнението му  и за други обекти - заведения, институции, където се наблюдава струпване на повече хора.  Представители на хотелиерите се обявиха за бързи и конкретни решения за момента, вместо глобални проучвания  за обследване на потребностите от паркиране,  както предлагат от администрацията. Те мотивираха съображенията си с няколко факта. И  към момента голяма част от терените се ползват за паркиране, но това става безогледно, без да  има някакви регламенти. Собствениците на хотели се ангажират  да  извършат указаните от общината подобрения за обществените паркоместа. Представителите на ОбС в съвета обявиха, че приетото решение е в подкрепа както на бизнеса, така и на гражданите, които ще имат достъп до по-благоустроена среда. То по никакъв начин не противоречи на Наредбата за  зелената система.

Във връзка с оспорване на решението от редактора на Златоградски вестник и  споделената му загриженост за зелените площи,  бе препоръчано позицията да отговаря на поведението му. В хода на разискванията се посочи, а констативните протоколи потвърждават, че  редакторът   е бил назначен и  лично е участвал  в комисии за оглед на декоративната растителност и зелените площи,   определени със заповеди на кмета на общината  № 52 и 76 от 2010,   които са взели решение за отсичане на декоративни дървета и унищожаване на зелени площи - около ресторант Елит по искане на  Владимир Енчев,  около Ученическо общежитие по искане на Амедия Пашова,  около пилоните на централния площад, до строителен магазин на Северин Ушев,  срещу механа „Здравец" на Славчо Кьоров и др.