Новини

Отчет на ОбС за полугодието

вторник, 29 юни 2010 ЦРОЗ
На редовното си заседание, проведено на 29 юни 2010, беше представен Отчета на Общински съвет Златоград  за първото полугодие на 2010:

Заседания на ОбС

Броят на проведените заседания на ОбС Златоград за полугодието е общо 10. За съпоставка, през първото полугодие на миналата година  също са проведени 10 заседания. През периода извънредните заседаня бяха 4, проведени съгласно предвидените в закона случаи:

 • През месец юни 2010 г - във връзка със запазване целостта на МБАЛ и проекта за Областна здравна карта;
 • През месец Май 2010 г - във връзка с актуализация на План-сметката за ТБО, поради непредвидени разходи за ремонт на сметосъбиращите коли, приемане на нова Наредба №3 за рекламната дейност;
 • През месец февруари 2010 г- във връзка с освобождаване на помещения, общинска собственост ;
 • През януари 2010 - във връзка с обезпечаване на Запис на заповед за авансово плащане по Проект ПРСР - Рехабилитация на градски парк;

Всички извънредни заседания са били продуктивни, т.е довели до приемане на решение/я по поставените въпроси.

За периода се приеха 141 решения, представляващия 21,1% от общия брой приети решения - 666.  (за съпоставка - пред първото полугодие на 2009 г - 141 , първото полугодие на 2008 -127).

Специфика на приетите решения

1. През периода бяха приети няколко наредби, свързани с местната нормативна база, а именно:

 • Нова Наредба № 19 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Златоград;
 • отмяна на съществуващата и приемане на нова Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на общината;
 • актуализации на Наредба № 8 за местните такси и цени на услуги
 • актуализация на Наредба № 14 за местните данъци ;

 

2. Общински бюджет  -

 • В рамките на указания в закона срок беше приет Бюджет -2010, при спазване на процедурата за обществено обсъждане. Паралелно с него бюха приети и свързаните с него документи - инвестиционна програма, социална програма, Културен календар, Спортен календар, План-сметка за дейностите по ТБО. За първа година се приеха Годишна младежка програма и Годишна програма за читалищна дейност. Във връзка с осъщестяваване на антикризисна политика, в бюджет 2010 бяха намалени значително разходите, вкл разходите за издръжка на ОбС, по сравнение с плана за предходната година. Към тримесечието беше разгледан отчет за текущото изпълнение на бюджета. Текущо се наблюдават неразплатените и просрочени задължения, постъпленията от туристическа такса, а от настоящия период и разходи за материали, външни услуги и поети ангажименти.
 • Не беше приет отчета за изпълнение на инвестиционната програма за 2009 г, със следните мотиви - неосигуряване на финансиране за голяма част от обектите, финансирани със собствени приходи, - неизползване на пълния размер на осигурени целеви средства, непредприемане на действия за практическо изпълнение на голяма част от включените в инвестциинонната програма обекти, неизпълнение в пълен размер на капиталовата субсидия за МБАЛ, което е годишна цел и приоритет №1, сключване на договор, с единични стойности, значително надвишаващи пазарните стойности за подобни дейности като покрив сграда Общинска администрация. По тази причина и поради риска голяма част и от новите капиталови обекти да не бъдат изпълнени, беше прието решение за определяне приоритетността на обектите за инвестиционната програма за 2010 г, което бе отменено от Адм. Съд.
 • Не беше приет отчета за изпълнение на бюджет 2009, поради «рязкото нарастване на неразплатените разходи, достигащи 4067094 лв, поемане на задължения без осигурено финансиране, въпреки забраната за това в т. ІІ.5 от решение Д313/26.02.2009 на ОбС, Непредприемане на конкретни стъпки за изпълнение на решение Д 367/28.04.2009 на ОбС за изготвяне план за действие за подобряване на финансовите показатели, липсата на политика по отношение на старите задължения и практическо необслужване на задълженията преди 01/01/2008 г., довело до нарастване задълженията и оскъпяването им с лихви и разноски, чиито размер за 2009 г са около 60% от покритите главници, неизпълнение на плана за намаляне на просрочените вземания, невъзстановяване на средства в размер на 90 хил лв, ползвани от набирателната сметка на общината в срока, указан в решение № Д297 /28.01.2009, невъзстановяване на същите и към края на годината». По повод на това, Смолянски административен съд потвърждава, че това решение на Общински съвет е акт на орган на местното самоуправление, с което се прави преценка за правилното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства през предходната година и отхвърля като недопустима жалбата на кмета на общината по решението.

 

3.         Общинска собственост - По-важните решения за периода са

 • приемане на годишна програма за разпореждане със собствеността;
 • придобиване собствеността върху бивши гранични застави;
 • откриване процедура за отдаване под наем на микроязовир Хасидере;
 • прекратяване на участие в Родопи Еко Проджектс и договор за концесия
 • Своевременно бе обсъдено предложението за създаване на общинско аптечно дружество. То бе отхвърлено като нереалистично, защото би се реализирало най-рано следващата година и няма да реши конкретния проблем, изискващ моментни действия, не е ясно как общинската аптека ще реши проблемите пред които са изправени частните аптеки, не е направен финансов анализ, разчет на необходимите средства за дейността на общинската аптека и източник за осигуряването им; Инициираха се действия за реалистични варианти за осигуряване възможност на гражданите да ползват медикаменти от Здравна каса-проблем, породен от забавянето в разплащането на Здравна каса.
 • Текат процеси за обсъждане възможността за създаване на нови общински дружества, за които са изисквани финансови анализи;
 • Прето е решение за дарение на лек автомобил за нуждите на РУ Полиция;
 • Продажба на земи при реализирано върху тях ОПС

 

4. Евроинтеграция :

 • прието решение за поемане на общински дълг за авансова вноска за проект по ПРСР за рехабилитация на градски парк;
 • обсъждания изпълненията по проектите по ОПРР - предприемане на мерки по финансовото обезпечаване на двата изпълнявани проекта - ОПРР и ОПАК. Не е предоставяна информация от текущия мониторинг по проект за енергоефективни мерки за училищата, поради липса на такава в Общинска администрация.
 • подкрепени са всички предложения за кандидатствания по проекти;

 

5.  Здравеопазване -

Голяма част от обсъжданията и решенията са свързани с тази тематична област - позиция по Здравната карта и перспективите за МБАЛ, финансиране на МБАЛ и помещенията за Спешна помощ, програма за  финансово оздравяване и здравна стратегия, обезпечаване на оборудване, процедура за придобиване на рентгенов апарат и други.

 

6. Устройство на територия и екология - основна част от обсъжданите  въпроси. По-важни  тематични решения:

 • урегулиране на имоти за спортни площадки - Кадиев врис, червено игрище, Старцево
 • обособяване на УПИ за читалище с.Долен
 • реализиране на процедури по чл. 15 от ЗУТ
 • решения за реализиране на инвестиционни намерения;
 • решение за обособяване на зони за паркиране в близост до действащите хотели, на основа на възникнала необходимост и съществуваща възможност, което бе подкрепено от представителите на бизнеса в Консултативния съвет по туризъм, които го определиха като навременно и непосредствено необходимо за всяко место за настаняване. Нещо повече- те предложиха да се разшири обхвата на изпълнението му и за други обекти - заведения, институции, където се наблюдава струпване на повече хора.
 • приета беше Общинска програма за управление на отпадъците
 • взеха се решения за актуализация на План-сметката за ТБО и осигуряване на допълнителни средства за ремонт на техника за сметосъбиране, аварирала след ползване на некачествено гориво; не са предприети резултатни действия от ОбА за възстановяване на тези разходи.