Новини

Здравната реформа "реже" от МБАЛ Златоград

четвъртък, 17 юни 2010 ЦРОЗ

На извънредно заседание, продено на 16 юни 2010 г, Общински съвет Златоград излезе с позиция относно проекта за Областна здравна карта на Област Смолян. В приетото решение съветниците категорично настояват пред Областната комисия по изработване на  картата  да актуализира варианта й, с цел запазване  целостта на МБАЛ "Проф.д.р Асен Шопов" ЕООД Златоград, като болница в отдалечен и труднодостъпен район, със съхраняване на Хирургично и Акушерогинекологично отделения. Мотивите за подобна позиция на ОбС са следните :

  • Реформирането на болничната помощ на регионален принцип, трябва да бъде съобразено с демографските показатели, здравния статус на населението и пътната инфраструктура.
  • Базисният модел за осигуреност с болнични легла в МБАЛ гр. Златоград, предполагащ липса на леглова база за някои отделения като напр. Хирургично и Акушеро-гинекологично отделения, противоречи на основната цел на Областната здравна карта за осигуряване на равнопоставен достъп и равномерно териториално разпределение на медицинските услуги. Закриването на споменатите отделения ще доведе до затрудняване на работата и влошаване качеството на медицинското обслужване на останалите отделения в МБАЛ Златоград, на спешната помощ и на общопрактикуващите лекари.
  • Осигуряването на навременна качествена медицинска помощ, като цел на Областната здравна карта следва да бъде съобразено със заложен критерий „отдалеченост на населението над 50 км. или продължителност на времето за транспорт на болните над 60 мин. от Областната болница" .
  • Предлаганите в Методиката критерии на компетентност не могат да бъдат приложени с еднаква тежест във всяка от общините на областта и поради това някои от общините са неравнопоставени.
  • Лечебните заведения в граничните общини, би следвало да бъдат обособени като самостоятелни лечебни заведения.
  • Тенденциите в развитието на туризма в региона изискват наличие на адекватно здравеопазване, което би могло да се осигури при наличие на основните отделения в МБАЛ.

В становището се казва още, че разпределението на болничните легла в Смолянска област, съгласно методиката е съобразено с отрицателния механичен прираст на населението, но не и с териториалното разпределение на населените места, в резултат на което значително се намалява броя на болничните легла за активно лечение в областта. Минималните критерии за структурите са ограничаващи и не отчитат нуждите на населението в общината.

Медицинският съвет  също изразява несъгласие с проекта, защото той би довел до лишаване на жителите от Златоградска, Неделинска и Кирковска община от хирургична  и АГ помощ.   Управителят на болницата д-р Личев  предлага да бъде спазено изискването за "осигуряване на медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпни и отдалечени райони", залегнало в проекта на ЗИД на Закона за лечебните заведения. Лекарите смятат, че при определянето на легловата база не е  намерило отражение обслужването на пациенти от  Кирковска община и други области, което е довело до намаляване и диспропорции, например МБАЛ Златоград има повече легла за долекуване от МБАЛ Смолян, а са "орязани"  жизнено необходимите бройки  в отделенията за активно лечение.

Общинският съвет, възложи на  представителя на общината в комисията, да представи позицията на местната общност и да не подписва  проекта за Областна здравна карта, ако тези мотиви не бъдат отчетени. Позицията по съхраняване   целостта на МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД  Златоград като болница в отдалечен и труднодостъпен район, ще бъде представена пред  отговорните държавни институции, като бъде подкрепена от допустими форми за допитване до населението.

Пълният текст на решението е достъпен в раздела "Общински съвет" на  официалния сайт на общината, на адрес

http://www.zlatograd.bg/docs/obs_reshenia/Prepis_posledni_reshenia.pdf

В Златоград и съседните общини се организира подписка за запазване на Хирургично и АГ отделения. Инициативен комитет и граждани декларираха, че за запазване целостта на МБАЛ Златоград, е целесъобразно да се   предприемат  всякакви форми на гражданско несъгласие, включително и блокиране на ГКПП Златоград. Те апелират и за последователност в провежданата политика по отношение на здравеопазването.

 

Фактология :

Изготвена е Национална методика за изработване на областна здравна карта

Сформирана е комисия от Министъра на здравеопазването със задача  - да представи проекта за картата, съдържаща определяне на потребностите от първична извънболнична помощ,  от специализирана извънболнична помощ, от  болнична помощ - брой легла.

За  Област  Смолян са провеждани две  обсъждания по картата  в РЦЗ -  на 11/06/2010 и на 14/06/2010

За болничната помощ се предвидени три варианта : максимален - 594 легла за областта ; оптимален - 547 легла, минимален - 499 легла;

Комисията избира максимален вариант с 594 легла, които разпределя:

  • 30 бр. легла за интензивно лечение
  • 402 бр легла за активно лечение, в т.ч. 221 бр - терапевтични, 85 бр - хирургични, 48 бр - педиатрични, 48 бр - АГ;)
  • 161 бр. легла за долекуване

За МБАЛ Златоград, при горепосочената леглова база за областта и критериите  "1000 операции годишно" и "300 раждания годишно",  се предвижда

Хирургично отделение  - да отпадне

АГО - да отпадне;

Детско отделение - 10 легла;

Неврологично отделение - 10 легла;

Вътрешно отделение - 20 легла;

За долекуване и продължително  лечение - 35 легла (нови)