Новини

Потвърдено е решението на ОбС за неприемане отчета за 2009 г.

сряда, 19 май 2010 ЦРОЗ

Смолянският административен  съд, със свое определение от 30 април 2010 г,  отхвърли     като недопусима,   жалбата на кмета на община Златоград против т.1 от решение Д 552 на ОБС Златоград, с което не се приема Отчета за изпълнение на бюджета на Община Златоград за 2009 г. В решението на Общински съвет се посочва, че неприемането  на отчета за 2009 година е  във  връзка  с  „рязкото нарастване на неразплатените разходи, достигащи  4 067 094 лв, поемането на задължения без осигурено финансиране, въпреки забраната за това в   решение  Д313 на ОбС, непредприемане на конкретни стъпки за  изготвяне  план за действие за подобряване на финансовите показатели, липса на политика по отношение на старите задължения  и  практическо необслужване на задълженията преди 01/01/2008 г., довело до нарастване  задълженията и оскъпяването им с лихви и разноски, чиито размер за 2009 г са около 60% от покритите главници, неизпълнение на плана за намаляне на просрочените вземания и невъзстановяване на средства в размер на 90 хил лв, ползвани от набирателната сметка на общината в  указания срок  и  към края на годината".

Във връзка с подадената от кмета Мирослав Янчев жалба, съдът твърди, че решението на Общински съвет е акт на орган на местното самоуправление, с което се прави преценка за правилното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства през предходната година и прекратява производството, поради недопустимост на жалбата.