Новини

Социална услуга за качествен живот

вторник, 02 март 2010 ЦРОЗ

ДСП Златоград уведомява, че от началото на месец февруари  стартира втората фаза на проект «Социална услуга за качествен живот» по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG 051РO001-5.2.05

Основна цел на проекта:

 • Подобряване качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си чрез предоставяне на качествена грижа в семейна среда;
 • Подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи.

Специфични цели:

 • Подобряване и усъвършенстване на социалната услуга „Личен асистент";
 • Създаване на условия за продължително ползване на услугата от зависими от постоянна грижа хора с увреждания - приоритетно от самотноживеещи хора, деца и лица в особено тежко здравословно състояние;
 • Подкрепа за социално включване и предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане и/или тежко болно лице с акцент върху възможностите за реализация на жените на пазара на труда;
 • Намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване, превенция на риска и подкрепа за реинтеграция, в случаите, в които услугата се предоставя на лица, изведени от специализирани институции;
 • Разширяване на териториалния обхват на социалните услуги;
 • Професионализиране на социалната услугата, чрез повишаване на професионалните умения на личните асистенти с предвидени въвеждащи и надграждащи обучения;
 • Подобряване на работната среда и повишаване качеството на предоставяната услуга, чрез супервизия за личните асистенти.

Целта на Проекта е да допълни и надгради първата фаза на изпълнението му и Националната програма "Асистенти за хора с увреждания". С реализацията на Фаза 2 ще се създаде възможност за равнопоставеност при предоставяне на социалната услуга на национално ниво, при отчитане спецификата на всяко населено място в зависимост от потребностите на населението.

Кой може да ползва социалната услуга?

Право на участие в Проекта, без оглед на финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност, имат:

 • самотноживеещи хора;
 • деца с увреждания;
 • хора с различни заболявания, които ги поставят в невъзможност да се обслужват сами.

Какви документи е необходимо да представят кандидат-потребителите в Дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес, за да ползват социалната услуга:

 • Заявление по образец;
 • документ за самоличност- за справка;
 • копие от амбулаторен картон (ако има такъв), експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК;
 • копие от протокол на ЛКК;
 • други медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на лицето /епикризи и др./.

За лични асистенти ще бъдат наемани кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването в дирекция „Социално подпомагане", намират се в добро физическо и психическо състояние и са одобрени от потребителя.

Одобрените кандидати за лични асистенти подписват договор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите.

Какви документи е необходимо да представят кандидатите за лични асистенти в Дирекция „Социално подпомагане":

 • Заявление по образец;
 • професионална автобиография;
 • документи подкрепящи информацията изложена в Заявлението.

Желаещите да ползват  и да предоставят социалната услуга подават заявления придружени със съответната документация в  офисите на дирекция „Социално подпомагане" Златоград  съответно в  Община Неделино и Община Златоград.