Новини

От заседанието на ОбС Златоград

понеделник, 01 март 2010 ЦРОЗ

Заседанието на Общински съвет Златоград  от 26 февруари 2010 г. стартира с  информация за състоянието на административното обслужване.  Като позитиви бяха посочени обособения Център за  информационно и  административно обслужване на гражданите, въведената практика за  „обслужването на едно гише" и разделяне административното обслужване на гражданите от оперативната и управленска дейност на общината. За 2009 година са обработени следните документи

   Декларации ТБО -  150

   Докладни записки  -  356

    Жалби         - 196

    Заявления   -  435

Заявление за техническа услуга      577

Заявление за услуга - ЕСГРАОН    1679

Заявление за услуга - МДТ 576

Заявление за услуга - ОС    30

Заявление за услуга - СД    22

Молби    -          1585

Писма     -  5200

Покана  -    932

Призовки -   71

Становища-   53

Съобщения -  135

    От постъпилите през годината около 200 жалби, около ¾  са по проблеми с ТСУ, следващите са за опазване на околната среда. Всички  жалби са разгледани, 185 бр. са получили отговор, а останалите - са в процес на проверки.  През 2009 г. завърши процеса на сертифициране на общината по международно признатите стандарти ISO  9001:2008  и  по информационна сигурност ISO 27 001:2005. Като проблеми бяха посочени  необходимостта от разширяване на Центъра за обслужване на гражданите, необходимостта от засилване  на контролните функции на администрацията  и недостатъчната инфраструктура за пълноценно електронно управление. Това са и новите предизвикателства през 2010 по направлението.

   На заседанието, съветниците актуализираха разпределението на средстватата от план-сметката за сметосъбиране, почистване и сметоизвозване. Актуализацията не е свързана  с промяна на промилите,  плащани от граждани и фирми. Промяната се налага  поради потребността от  извършване  на  неотложни ремонти на двете сметосъбиращи коли,  в размер на 26 616 лв. За тази цел бяха орязани  предвидените средства за стари задължения в дейността, намалиха се   наполовина  средствата за нови съдове. Кметът на общината, като вносител на предложението декларира, че промяната няма да създаде риск за качествената организация на дейността, нито за изпълнение на ангажиментите към регионалното депо за БО. Паралелно с актуализацията, съветниците с решение възложиха  на кмета на общината да установи причините за аварийните непредвидени ремонти на сметосъбиращите коли и ако те са в резултат на некачествено гориво - да предприеме необходимите действия за възстановяване на  сумите за ремонт от фирмата -доставчик.

       ОбС Златоград  прие като собственост на общината и за нейните функции служебен автомобил Джип Чероки, предоставен от министерство  на финансите.

   Съветниците подкрепиха партньорство по проект на община Златоград  с гръцката  Асоциация за солидарност развитие и сътрудничество на Средиземноморието и Балканите.  Основните дейности по проекта са: Провеждане на семинари, работни срещи и обучения, с участието и на хора с увреждания, за придобиване на основни IT умения и придобиване на умения за безопасна работа в интернет среда, определяне на IT влиянието върху гръцкото и българското общество, Разработване на IT гидове на български и гръцки език за хората от пограничния регион - Кавала - Тасос и Златоград.

     Неразплатените разходи към края на януари се задържат в зоната около  4 млн лв, като се  наблюдава  намаление със 133 хил лв спрямо предходния месец.

     Разгледан бе  годишния отчет на кмета  по изпълнение програмата за управление. Подчертана бе подкрепата и ролята  на ОбС за участия по всички проекти, финансирания и разумни предложения. Като пропуски в отчета  бе посочено, че той не   кореспондира с  програмата за управление за срока на мандата, времевия обхват на отчета не е годишен, не е представена оценка по изпълнението от Комисия по наблюдението.  

         На заседанието, съветниците разпределиха средствата за културния календар в размер на 19 хил лв. За пръв път се прие Годишна общинска програма за читалищата, на които бе възложена пълната организация на два от празниците - деня на самодееца - 01 март и Гергьовден. Приета бе и социалната програма за годината. В изпълнение на един от нейните приоритети бяха предвидени и средства за функциониране на два клуба на пенсионера. Единият функционира от една година в Старцево, а вторият ще бъде официално открит на 01 март в Златоград.