Новини

ЗЛАТОГРАД ПРИЕ БЮДЖЕТ 2010

четвъртък, 04 февруари 2010 ЦРОЗ

След продължително деветчасово заседание, ОбС Златоград прие единодушно  Бюджета на общината  за 2010 г. Обсъжданията станаха в съботния ден  за ангажиране на  по-широко гражданско участие, както и  за да бъде спазен  законовия срок за приемане на бюджета.  За 2010 г, бюджетът на общината е 5,8 млн лв, или с 1,8 млн лв по-малко от първоначалните средства за 2009 г.

Собствените приходи са в размер на около 1 млн.лв, от които около една четвърт се формира от  местни данъци. Най-голям дял от тях имат данък МПС -115 хил.лв, данък върху недв.имоти - 57 хил.лв  и патентен данък - 43 хил лв.   От общински такси се планира да постъпят  средства в размер на 442 хил. лв.  като по-значими от тях са - такса битови отпадъци - 301 хил.лв. и такса за ползване на детски градини - 75 хил. лв. От управление и разпореждане с общинска собственост са планирани 270 хил лв, от които 160 хил лв ще бъдат използвани целево за изграждането и основен ремонт на социалната и техническа инфраструктура на Общината.

Разходите са  балансирани по населени места и функции. За местните дейности, те  са с 1,3 млн лв по-малко.  За изпълнение на инвестиционната програма са заделиха 661  хил лв за 59 капиталови обекта.   Освен представените от общинска администрация обекти,  съветниците направиха и други предложения, за един от които, финансирането ще се извърши за сметка на предложените представителни разходи на кмета на общината и на председателя на ОбС, а  за втори - за сметка на предложените   външни услуги. Определени бяха средства в размер на 19 хил лв за културния календар, 5 хил за годишната програма за читалищна дейност, 14 хил лв за спорт, от които 10 хил лв - целево за мъжки футболен клуб, спортен клуб по баскетбол и клуб по хокей на трева. За социалната програма са предвидени 20 хил лв. Новост е приемането на Годишна младежка програма, която се обезпечава финансово с проектни средства на училища,   читалища, НПО и община, както   и със  средства от общински  капиталови разходи.

С решението за приемане на бюджета се лимитира максималния размер на новия общински дълг до 1,7 млн лв с предназначение -  текущо финансиране по проекти. Поставени бяха изисквания към просрочените вземания, които следва да намалеят до   лв. Планирани са средства за разплащане на просрочени задължения в размер на 10% от размера им към края на миналата година. С решението за бюджет беше  отнета възможността да се ползват средства от набирателната сметка. Изпълнение на обектите от Инвестиционнната  програма  ще е  съобразено с  постъпленията  на средствата, като важността  им ще бъде определяна от специална комисия.  Приоритетни ще бъдат средствата за МБАЛ в размер на 120 хил лв за оборудване и ремонт.

Елементи от бюджета освен инвестиционната програма са  годишната програма за общинска собственост, социална програма, културен календар,  програма за читалищна дейност, спортен календар, младежка програма, които също бяха приети с конкретни решения. 

Освен бюджет 2010 г, ОбС прие решения за обявяване на баскетболна площадка в гр. Златоград за общинска публична собственост, както и за урегулиране на допълнителен  имот в Златоград  за спортни дейности и рекреационна зона. 

Продължителни обсъждания станаха и във връзка с отчета на бюджет за 2009 г. В резултат на това бяха приети актуализацията и уточнения план за 2009 г,  отчета по извънбюджетните сметки, както и годишния доклад по дълга. Не бе приет отчета за изпълнение на бюджет 2009. Посочените мотиви за това бяха невъзстановяване на средствата, ползвани от набирателната сметка на общината в срока, указан  от ОбС и към края на годината, практическото необслужване на старите (над 24 месеца) задължения, довело до допълнителни плащания за лихви и разноски, чиито размер за 2009 г е  около 60% от платените по изпълнителен лист  главници. Като негатив във финансовата политика бе посочено   поемането  на задължения без осигурено финансиране, довело до нарастване на неразплатените разходи на общината до 4 млн лв.