Новини

За сметосъбирането през 2009 и таксата през 2010

вторник, 15 декември 2009 ЦРОЗ
 

Отчетът  за изпълнението на  план сметката за битовите отпадъци за 2009 г предизвика  сериозни дебати по време на ноемврийското заседание на Общински съвет. От представената справка е видно, че разходваните средства за деветмесечието са 238 хил.лв, с прогноза за 323 хил  лв до края на годината ( при план 330 хил лв). 

В обсъжданията, съветниците наблегнаха на мерките, които се вземат за ограничаване количеството на отпадъците,  намаляване  на разходите за транспортиране,  осигуряване на достатъчно съдове. Във връзка с прилаганата схема за извозване се оказа, че не са представени  разчети  в подкрепа, че това е най-ефективната форма. В резултат на това са   нараснали  разходите за подръжка, ремонти и амортизациите на сметосъбиращите коли, които се използват и за транспортиране на отпадъка до  депо Шаренка. Бе отчетено, че към план-сметкатата  за 2009  са включени седем нови, негласувани  разхода.

От прогнозите за 2010 г е видно, че не са достатъчно ефективни мерките за намаляване на отпадъците и разделно събиране, защото количеството боклук остава постоянно - около 2900 тона годишно.    Високи са разходите за мотометачната машина - около 6,8 хил лв месечно, заедно  с персонала за нея. От  представените цифри   стана ясно, че при средномесечен разход за гориво на мотометачната машина  в размер на  730 лв, за месец септември 2009 са разходвани само 250 лв, без това да е променило режима  и обема на почистване.  Вместо отговор, защо в другите месеци разходите са   завишени почти три пъти  и защо има преразходи по отделни пера от план-сметката,  кмета обвини ОбС, че е на „ниско ниво" и се занимава с дреболии.  По-подробно за направените обсъждания  по темата може да видите  в сайта на общината, на адрес

http://www.zlatograd.bg/docs/obs_grafici/26.11.09%20TBO.pdf

В предложение  на кмета на общината  за декемврийското заседание на ОбС, се предвижда запазване размера на разходите  на нивото от 2009 г, а именно  330 хиляди лева. Направен е  анализ  и на приходите, откъдето е видно, че несъбраните суми  към 01.01.2009 са 65 хил.лв ( от които 55 % от граждани), а  към 01.01.2010 се очаква този размер да бъде 104 хил.лв.  Целта на администрацията е да събере стари вземания в размер на 65 % , и да постигне събираемост през 2010 г.- 86 % за граждани, 90 %  за фирми. Какъв ще бъде  размера  на такса битови отпадъци за 2010  ще се реши на  23.12.2009г, когато е  насрочено  декемврийското заседание на ОбС.