Новини

За какво питат съветниците 3

събота, 07 ноември 2009 ЦРОЗ

Първото изнесено заседание на ОбС Златогрд се проведе на 26 октомври 2009 г в Старцево и започна с питания на общински съветници по актуални въпроси.

1. Средствата  за Обект „Общински път Златоград- Заставата"

Първото питане от Пламен Чингаров бе относно предназначението на   средствата  за Обект „Общински път Златоград- Заставата", от които  разходвани  до момента са  7,45 млн лв , а   неизплатени -  2,3 млн лв.

В отговора на кмета на общината бе казано, че всички необходими средства  за пътя са в размер на  9 751 223,36 лв.  За целта са осигурени и постъпили в общината до  15.08.2008 г.  целеви средства  в размер на 7 496 439.00  лв  (от тях 5 068 670 - през  2007 г),    от които са  разплатени 7 445 745,76 лв. ,  а в наличност към 05.10.2009 г. има  38 693,24 лв. Разходваните  до момента средства са изполвани са строителни дейности - 7,318 млн лв,  за надзор в строителството-91 хил лв,  за  проектиране-33 хил лв,  за авторски надзор - 1 хил лв и  за  отчуждаване  - 2 хил лв.   

Трябва да се осигурят още 2 305 477 лв. за завършване на обекта. В тази стойност е и завършеното строителство от изпълнителя на стойност 1 598 177,64лв., като за част от извършените СМР е издадена фактура на стойност 294 669,01 лв. , а останалите количества не са актувани. В нужната сума са  и средства  в размер на 310 хил за неизпълнено сториителство -полагане на оптичен кабел,  352 хил лв-за отчуждаване и  45 хил лв - за надзор и проектиране.

2. Ремонт Покривна конструкция сграда Общинска администрация  

Второто питане на Пламен Чингаров бе относно обхват на ремонт Покривна конструкция сграда Общинска администрация със средства  по Програмата за ограничаване на структурния дефицит за 2009 в размер  на 42 хил лв.

В отговора по това питане, Кметът на  общината  посочва, че „по отношение на обект „Ремонт на покривна конструкция на сградата на Общинска администрация, гр. Златоград" е предложен  ремонт на високата част на сградата. Стойността на обекта е посочен  в съотвествие с  получена оферта от строителна фирма, която е  изпълнявала редица подобни обекти на територията на община Златоград. Тази фирма работи качествено и  дейността й е   известна на местните инвеститори. Заложихме на доказаното качество и коректност на фирмата. Сключен е договор за извършване на строително - монтажни работи  на основание Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, без да е необходимо провеждане на процедура за избор на изпълнител. Извество Ви е, че покрива на общината е два пъти ремонтиран - през 2000 г.  и 2004 г. Сега заложихме на качеството, не сме търсили други оферти. Гаранционният срок на извършените СМР съответства на гаранционния срок на вложените материали по сертификат за съответствие и се определя на 10 години от датата на приемане на обекта с подписване на Акт обр. 19

В реплика по отговора  бе възразено по сравнително високата единична цена за хидроизолация (около 60 лв/кв.м)  както и в разминаване  на  настоящия отговор с казанато по време на постоянни комисии, че цените са сравнявани с други оферти.

3. Фасади  на сграда ОбА

Третото поставено питане  от Жечка Хаджийска бе относно  изпълнение на проект Красива България - 2009  - за фасади  на сграда ОбА - Какъв е срока за изпълнение на  предвидените по проекта дейности, вкл и на   допълнително възникналите такива? Какъв е размерът на средствата,  които ще бъдат необходими за изпълнение на довършителните дейности, които не са предвидени в проекта ? Каква е причината част от дейностите  да не бъдат предвидени по проекта и  защо в проектната документация има разминаване  в облицовъчната площ със 114 кв.м. , т.е. повече от 10%?

В писмения отговор на кмета на общината се посочва Община Златоград е подписала Мемурандум за разбирателство с Министерство на труда и социалната политика за реализация на обект: „Ремонтни работи по фасади на сграда на общинска администрация - Златоград - фасади североизток и югоизток". След проведена процедура за възлагане на малка обществена поръчка е подписан Договор за СМР  с изпълнител на обекта , съгласно предложената оферта със срок за изпълнение 4 месеца след подписването на договора. Неусвоените средства предвидени по Мемурандума за разбирателство по СМР са 80 279,53 лв.

До момента са подписани: акт за извършени СМР, включващи следните дейности - полагане върху 1111,18м2 топлоизолация външно по стени, 1111,18 м2 силикатна мазилка по стените  и 109 м2 на стената с пано, 23 м. външно обръщане около дограма, 658 м2 алуминиева дограмата е подменена на двете фасади /североизток и югоизток/, 10 м2 подпрозоречни прагове на стълбището.

Неритмичното финансиране на обекта от страна на МТСП е причина за спирането на строителните дейности и ново удължаване на срока по договора, който ще бъде съгласуват и уточнен с Регионално звено - гр. Пловдив.В количествено-стойносната сметка на обекта няма включени дейности по вътрешните помещения, засегнати от ремонта. С общински работник се извършиха определени дейности в административните помещения. Остават за ремонт стълбищната клетка и общинските зали. За да се завърши сградата е необходимо изпълнителят да извърши още: 169,97(оставащо по оферта)  + 114,22 (разлика от действително замерено количество) = 284,19 кв.м.

След извършени замери на сградата се установи че действителната площ за изолация и мазилка е 1395,37 м2, а не тази посочена в договора - 1281,15 м2. Констатирана е разлика от 114,22 м2, в стойност 5 331,79 лв. Причините за получената разлика се изразяват в следното: За изготвянето на КСС е използван Доклада с обследване на енергийната ефективност на фирма „ЕНА ОПТИМА", гр.София. Поради начупеността на фасадата, фирмата изготвила доклада е приела коефициент, с който  увеличават част от площта на сградата, за да получат разгърнатата и площ. Не е правено детайлно замерване.

4. Строителни дейности на общински терен - Книжарница Старцево

Четвъртото питане на жители от Старцево, поставен от Младен Чаушев е относно извършване на строителни дейности на общински терен - Книжарница Старцево, предоставен под наем, преди промяна предназначението му.

С договор  от 12.06.2009г. за отдаване под наем на общински недвижим имот, след проведен публично оповестен търг с явно наддаване, метален павилион с площ 69 кв.м., в  с. Старцево е предоставен на  частна фирма  с предназначение за кафе - аператив. Наемателят е приел да извърши за своя сметка необходимите действия за изготвянето на проектна документация за преустройство и промяна на предназначението на съществуващия обект. След подадена молба  е издадена виза за ремонт и преустройство на метален павилион за промяна предназначението в кафе - аператив от 23.07.2009г. На 11.09.2009г. са внесени работни проекти. Те са разгледани на заседание на Експертен съвет по устройство на територията, проведено на 06.10.2009г. Открити са редица забележки, констатирано е че проекта не отговаря на нормативните изисквания и същия е върнат за преработка. За обекта не е издадено разрешение за строеж.

При служебни проверки на място е констатирано, че се извършват ремонтни дейности в помещенията, които не засягат конструкцията на павилиона. Наемателите са предупредени, че ползването на павилиона с предназначение за кафе - аператив е възможно след: одобряване на проекти, издаване на разрешение за строеж, изпълнение на предвидените строителни дейности, създаване на необходимите протоколи по време на сторителство и въвеждане в експлоатация с издаване на удостоверение, издадено от главен архитект на община Златоград.

5.  Пробив в Главен колектор 1А - Златоград

Петото питане бе поставено от Емил Хумчев. В него се казва,  че  от юли 2009 г се наблюдава пробив в Главен колектор 1А - Златоград в участъка между   Общинска администрация  и бивш казармен терен, където е изграден бетонов кожух и се предвижда в този участък да се изгради дублиращ колектор.  Въпросите на Хумчев са - Защо е взето решение за изграждане на нов дублиращ колектор  и с това не се ли застрашава целия интергиран проект за ВИК  на Златоград защото определени учасътци ще бъдат двойно финансирани?- Какви мерки са предприети за възстановяване  на пробива от Изпълнителя на обекта и какви ангажименти има той?  Какви мерки са предприети за освобождаване на фирми и граждани, които не могат да ползват дефектиралата част от Колектора, от такса Пречистване  в цената на ВиК?

В отговора на Кмета на общината се казва, че е  представена инфорамация за  нередностите, констатирани на обект: „Главен колектор І А гр.Златоград". По искане на общинска администрация, проектантът даде ново проектно решение за изграждане на нов дублиращ колектор. Този колектор следва да се изгради непосредствено до нарушения, без да се търси възстановяване на същото място с използане на взривни работи, като икономически по целесъобразно предложение. С писмо от 13.10.2009г. уведомихме изпълнителя «Родопи строй 2000» АД за констатирания дефект и указахме действия в най-кратък срок по отстраняването му, в съотвествие с отговорностите и задълженията по договора. Към настоящият момент нямаме известие за предстоящите намерения на дружеството.

Изграждането на дублиращият колектор е включен в проект «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа - гр. Златоград», чието финансиране търсим по ОП «Околна среда», като възможност за цялостно решение на водоснадителната и канализационна мрежа на града и бързото разрешаване на проблема, без да се допуска двойно финансиране.

Дефектирала част от колектора не е основание за предприемане на мерки за освобождаване на фирми и граждани от такса пречистване на отпадни води, поради това, че градската канализационна мрежа, изградена по улиците в града, е действаща, а колектор I А не е завършен и не е въведен в експлоатация. В договора има клауза, която указва 18 месечен срок от констатиране на нередност, изпълнителя да възстанови дефекта. Ние сме направили тази покана, сега очакваме реакцията,  дали той доброволно това ще възстанови или ще се наложи съдебно производство.

По подробно съдържание на  питанията и направените коментари, може да се види в раздела на ОбС на официалния сайт на община Златоград, на адрес:

 http://www.zlatograd.bg/docs/obs_grafici/Pitania%2026.10.2009.pdf