Новини

"Социална услуга за качествен живот"

вторник, 29 септември 2009 ЦРОЗ

Агенция за социално подпомагане - Главна дирекция "Социално подпомагане"

Проект „Социална услуга за качествен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001/07/5.2-02 от 25.09.2008г.       

                                             И Н Ф О Р М А Ц И Я

            Дирекция „Социално подпомагане"- Община Златоград в  периода  20.11.2008г.-25.09.2009г. реализира Проект „Социална услуга за качествен живот" по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/5.2-02   „Усъвършенстване и подобряване на услугата личен асистент за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора" на територията на общините Златоград и Неделино.

            Основната цел на проекта бе предоставяне на социална услуга в семейна среда на следните целеви групи:

  • Самотноживеещи хора с тежки заболявания и/или трайни увреждания, които ги поставят в невъзможност да се обслужват сами и са в риск от институционолизация.
  • Деца с трайни увреждания, отглеждани в семейна среда.
  • Лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват и да организират самостоятелно бита си.

Специфичните цели на проекта бяха:

  • Превенция на социалното изключване на хората от целевите групи.
  • Комплексен подход за подкрепа при предоставяне на социалната услуга на преките потребители.
  • Осигуряване и подобряване качеството на живот на потребителите на услугата.
  • Предотвратяване настаняването в специализирани институции, чрез предоставяне на социална услуга в семейна среда.
  • Подкрепа и възстановяване на социалната и трудова активност на членовете на семействата, които са ангажирани с постоянни грижи за лице с увреждане.

Целта на този проект е услугите да отидат при хора, изпитващи остра нужда от тях, без да бъдат принуждавани да напускат дома си, близките и приятелите, чрез предоставяне на услуги от „лични асистенти", не просто изпълнение на трудови задължения, а едно по-различно отношение към хората в неравностойно положение - приемането им без предразсъдъци, без подценяване с оглед тяхното физическо и психическо състояние.     

Новата форма за оказване на помощ и проведената информационна кампания по стартиране на проекта доведе до засилен интерес сред населението на двете общини в резултат, на което са приети 38 заявления от  кандидат - потребители за ползване на услугата. На база на изготвените от 3 социални работници идентификационни карти и оценка на потребностите за всеки един кандидат - потребител на услугата се извърши класиране в низходящ ред на набраните  точки по трите критерия за оценка. Паралелно с това се извърши оценка и подбор на лицата  подали заявления за рабора като  лични асистенти.

За постигане качествена грижа в семейна среда, всички „лични асистенти" преминаха въвеждащо обучение, тъй като грижите за хората в неравностойно положение изискват на първо място всеотдайност, професионална етика, основни медицински познания.

             Дейността по проекта на териториално ниво се осъществяваше  от екип, състоящ се от Администратор, счетоводител, сътрудник.

            Трима социални работника от Дирекция „Социално подпомагане" Златоград извършваха индивидуална социална работа с членове на 11 от семействата, включени в проекта. Основната им  задача бе да работят за подкрепа и възстановяване на социална и трудова заетост на членовете на семействата, които са ангажирани с постоянни грижи за лице с увреждане. Като резултат от тази  дейност 6  от работещите като лични асистенти се регистрираха като активно търсещи работа в Бюро по труда Златоград.            

           Приоритет на индивидуалната социална работа  бяха жените, които най-често  са близките  които полагат грижите за болните лица,  които  са загубили професионалните си   умения, социалните контакти и ежедневно са подложени на огромен стрес. Връщането им към активна трудова дейност  беше един от приоритетите на програмата.

Проекта „Социална услуга за качествен живот" надгражда и допълва  Националната програма"Асистенти за хора с увреждани". Създава възможности за разширяване и усъвършенстване на социалната услуга „Личен асистент", чрез осигуряване на независим живот и преодоляване на социалната изолация. Различното  е  че  в този  проект водеща е потребността на лицата с увреждания  и  самотните възрастни хора, а не  необходимостта от създаване на заетост на  техните близки. Не случайно единия от индикаторите за  резултат от проекта беше изискването 70 % от назначените лични асистенти да не са членове на семейството на обслужваното лице. Стремежът е да се  преодолее зависимостта  им от близките им  и в най -голяма степен да се задоволят  желанията и потребностите им.

            За общините Златоград и Неделино бяха одобрени  общо 20 лични асистенти от които съгласно определените индикатори за резултати от проекта  за самотно живеещи лица- 8, за деца  с трайно намалена възможност за социална адаптация- 6, за лица с трайни увреждания- 6. За периода на действие на проекта  21 потребителя  са ползвали услугата  предоставяна   от 21  лични асистенти. Оценката на  обслужваните лица за качеството на предоставяната услуга  за целия период на реализацията на проекта беше много добра и всички  са изразили желание да  продължат ползването и през   втората му фаза.

Проект „Социална услуга за качествен живот" изпълнява стратегическата цел на Оперативната програма"Развитие на човешките ресурси" за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, самотно живеещи възрастни хора, деца с трайна невъзможност за социална адаптация и същевременно осигурява възможност на техните близки да намерят реализация на пазара на труда. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекция „Социално подпомагане"- Златоград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.