Новини

ОбС - за терените и зелените площи

четвъртък, 25 юни 2009 ЦРОЗ
 

Нова наредба за управление на зелената система, прие на редовното си заседание, Общински съвет Златоград. С нея се цели да се регламентира ползването на озелените площи за  подобряване на жизнената среда и облика на населените места. В предвидените зелени площи, които  не са реализирани като такива могат да се изграждат единствено  спортни и детски площадки, летни естради, атракциони и открити изложбени площи. Всички инвестиционни проекти за хотели, къщи за настаняване, обществени и с особено значение  сгради ще бъдат  окомплектовани с част „паркоустройство и благоустройство". С наредбата  се цели съхраняване, опазване и  витализиране на зелените терени и растителност, а също и ограничаване на изполване на зелените площи за паркиране, складиране на дърва и материали, увреждане на растителността, замърсяването и изхвърлянето на отпадъци в нея, ползване на дърветата за рекламни и предизборни материали.

В Наредбата се въвеждат  ограничения спрямо озеленените площи, като преустановяване отдаването под наем на озеленени площи, общинска публична или частна собственост за временна търговска дейност, неиздаването на  разрешителни или схеми  за поставяне на преместваеми обекти в озеленените площи и в първа градска зона, не продължаване сроковете на сключените договори за предоставените под наем  озеленени площи. Един от първите обекти, който ще бъде засегнат от новата наредба е т.нар. павилион  „Кока-кола" до пешеходен мост, чийто срок за ползване на терена вече е изтекъл и съгласно наредбата няма да бъде продължаван.

С изрично решение съветниците взеха решение и за   освобождаване на част от двора на ОУ „Васил Левски" Златоград  от предишен наемател. С договор от 1992 г, терен от двора на училището е предоставен под наем от общината на Владимир Енчев, за поставяне на павилион с производствено предназначение. Срокът на договора е изтекъл на 31.12.2007, но въпреки това бившия наемател не предприема нищо за освобождаването му. В решението се казва още,  че в случай на принудително освобождаване  на терена, всички разходи  ще  бъдат за  сметка на бившия наемател, който следва да заплати и цената за ползване на терена от датата на изтичане срока на договора до датата на освобождаване и предаване на терена. След като в двора на училището съвсем скоро бе открита спортна площадка по хокей на трева и тенис на корт, амбицията на училищното ръководство e  освободените терени от неправомерното владеене,  да се ползват за изграждане на  площадка по безопасност на движението.

Две нови детски площадки ще бъдат изградени  -  около чешмата  на „Кадиев врис" и между блокове  4 и 5 на бул. България.  На заседанието на ОбС Златоград бе отчетено че за тази цел ще се ползват  средства в размер на около 6 хил лв, дарени от местни фирми по време на трансграничния фолклорен събор на вр. Костадин.