Новини

Отчет на Общински съвет Златоград

неделя, 21 юни 2009 ЦРОЗ

За редовното заседание на ОбС Златоград, насрочено за 23 юни 2009 г,  е представен Отчет за дейността на съвета и постоянните му комисии за първото полугодие на 2009 г. На проведените през полугодието  10 заседания на ОбС (6 редовни и 4 извънредни) се разгледаха материали съгласно приетата програма. През периода се наблюдава по-висока продуктивност, изразена в броя  приети решения, както и завишен брой подадени към ОбС материали. В по-голяма степен, по сравнение с предходните периоди и сравнително  по-бързо, бяха представени становища по жалби и молби на граждани с разнороден характер.

За периода се приеха 141 решения, с което общия им брой стана 400 - (за съпоставка - през предходните два периода решенията бяха - 127 (2008-1)  и 132 (2008-2)). Тематиката на приетите решения за периода е както следва:

 • 1. Местна нормативна база - На практика през отчетния период бяха осигурени пълните съответствия на местните нормативни документи с конкретните условия и с актуалната законова база. По-важните решения, свързани с местната нормативна база през периода са - актуализация на Наредба №8 за местните такси за 2009, на Наредба № 14 за местните данъци-2009, актуализация на Наредба №11 - за доброволните граждански формирования. Приеха се нови наредби - Наредба №7 за управление на общинския бюджет, Наредба № 16 за обществените обсъждания при поемане на общински дълг, Наредба № 17 - за общинските търговски дружества. В процес на изготвяне са две наредби ( №3 за рекламните материали и нова - за зелената система). Подписа се нов обществен договор за ред и сигурност и се актуализираха работни карти към него за 2009 г. През месец януари е сформирана комисия по ЗПРКИ, която е организирала текущата си дейност. При изготвяне и обсъждане на проектите за наредби на добро ниво е било взаимодействието с ОбА и участието на ангажираните общински служители. Действащите нормативни документи са разгласявани и към момента са публикувани в официалната интернет страница на общината. Не е намерил решение до момента въпроса, поставен в редица жалби на граждани относно откриване и функциониране на питейни заведния в жилищни сгради.
 • 2. Бюджет и финанси - През периода след дълги обсъждания и постигане на консенсус беше приет Бюджет 2009 и свързаните с него материали и решения. Сериозно и продължително бяха дебатирани размера на ТБО - 2009 и план сметката за 2009 в размер на 330 хил лв, с които през настоящата година е предвиден много добър финансов ресурс за дейност «Чистота». Поради високия размер на неразплатените и просрочени задължения бяха приети мерки за финансово оздравяване и сформиране на антикризисна комисия, чиято дейност до момента не е отчетена. Неколкократно бяха разглеждани сключените договори за консултантска помощ, с акцент върху качество на консултантската дейност, приложимостта на резултатите им, предоставяне в срок, недопускане на двойно финансиране за сродни дейности, съмнения за необичайно високи суми за консултантска помощ. През периода е изготвен отчет по изпълнение на Програмата за ограничаване на структурния дефицит -2008, а в момента се подготвя нова такава програма за 2009 г. Не бе приет, представения от ОбА отчет по изпълнение на Общински бюджет - 2008. Отложено бе приемане на отчета за годишен дълг за 2008. Главната причина за това са некоректни данни и нерегламентирана промяна волята на ОбС при изпълнението им.
 • 3. Социална политика - Приета бе Социална програма за 2009 г. и Общинска програма за закрила на детето. Социалната политика на общината се изразяваше в перодичен преглед на предоставяните социални услуги в общността, функционирането на ЦСРИ, Дневен център за деца с увреждания, взаимодействието с организациите на хора с увреждания, които бяха подкрепени и финансово. Взе се решение за подкрепа по Проект Домашен помощник на ССИ чрез временно предоставяне на финансови средства. Взети бяха решения за подпомагане на 11 лица.
 • 4. Общинска собственост - През февруари ОбС прие традиционната за последните години Годишна програма за управление на общинската собственост - 2009 г. През м. Май , по предложение на кмета на общината бе приета и Стратегия за управление на общинската собственост 2009-2011, Много голям брой решения бяха свързани с общинската собственост - прекратяване на съсобственост, продажби и одобрение на продажни цени, обявления за публично оповестени конкурси и търгове, удлъжаване на срокове за наемни договори и др. Прието бе и решение за изготвяне на концесионен анализ за микроязовир Хасидере. За пръв път бе прието конкретно решение за определяне на имотите частна общ.собственост, подлежащи на застраховане. При обсъждане на решенията за осбствеността, преписките вече се окомплектоват надлежно от ОбА и повечето са добре мотивирани. Като препоръка - ускоряване на сроковете за провеждане на публично оповестените търгове и консурси.
 • 5. Устройство на територията - Въпросите, свързани с устройството на територията, бяха обект на внимание през периода. Основен акцент беше обърнат на състоянието на улици, пътища, публична инфраструктура, имотни граници. Прие се Инвестиционната програма за 2009 г. предвиждаща инвестиционните намерения за 2009 година, в конкретните условия. Към първото тримесечие беше разгледано и текущото й изпълнение. Същевременно беще отхърлена актуализацията и отчета на Инвестиционната програма за предходната година, където като основни мотиви бяха посочени - големия брой допълнително добавени обекти, значителна част от които - без конкретно решение на ОбС. Стана ясно, че през периода ОбА е изпълнявала строителни дейности по два крупни обекта, за които не е било осигурено финансиране. В категорията ТРБ бяха и основна част от молбите и жалбите на гражданите. За повечето от тях се изготвяха становища от ОбА, а където бе необходимо се вземаха и конкретни решения на ОбС. Ускори се срока за предоставяне на становищата на администрацията, но въпреки това той е сравнително дълъг. Направен бе опит за равнопоставена (като срокове и като отношение) реакция от ОбА и ОбС по представените молби и жалби. Просрочие има по неудовлетворителни за някои от страните предложения, както и за група жалби от с. Долен, по кметска заповед от 2007 г където текат съдебни процедури. Във връзка със състояниета на публичната инфраструктура, участие в заседания през периода са взели г-жа Диана Палагачева - Областно пътно управление (за състоянието на републиканската пътна мрежа и планираните ремонти дейности по пътищата на територията на общината), на г-н Сталев - ЕVN (за възстановяване на тротоари и настилки след ремонтни и подключващи дейност, за ТП Малка река и други аспекти на взаимодействието).
 • 6. Проекти - През отчетния период бе актуализиран Общинсикя план за развитие 2005-2013 г, само шест месеца след предходната му актуализация. Това бе показател за не особено ефективно планиране. В Общинския план бяха добавени няколко обекта, след продължително още от предходния период обсъждане, включително и публично обсъждане - Концепция за централна градска част (централна част и кооперативен пазар) - и Концепция за комуникационно трасе. Приети бяха и задания за проектиране по тези концепции. Във връзка с осигуряване на финансиране по тях, ОбС Златоград одобри кандидатстване по няколко проекта за периода - пред ПРСР - за градски парк в казармен терен, за пешеходен мост, за стадион; пред ОПОС - интегриран проект за ВиК система в Златоград и в Старцево, пред ОПАК, пред ПУДООС, по Красива България и други. Вземани бяха и конкретни решения, свързани с осигуряване на средства за съфинансиране, авансово плащане, изпълнение на административни дейности и техническа помощ, както и за кандидатстване пред ФЛАГ. През периода бе отчитано изпълнение на текущите проекти. Бе обръщано специално внимание на проекта за образователната инфраструктура по ОПРР във връзка със спазване на графика му, необходимостта от допълнително финансиране за него и изпълнение на тръжните му процедури.
 • 7. Здравеопазване - През периода МБАЛ Златоград бе в процедура по избор на управител на дружеството. Поради тази причина основните акценти в това направление бяха свързани с изпълнение на процедурата, възлагане на управлението на новия управител, формулиране на бизнесзадача на лечебното заведение, приемане отчет за дейността на дружеството, текущи задачи във взаимоотношенията. Предвидени са средства в размер на 100 хил лв за МБАЛ - за оборудване, изготвяне на проект по енергийно ефективни мерки, възнаграждения на медицински специалисти. Членовете на ОбС участваха във всички прояви свъразани с подготовката и представяне позицията на местната общност във връзка с проекта за областна здравна карта, вкл и с изрично решение на ОбС и със сигнали до национални институции за запазване статута на МБАЛ в нейната цялост.
 • 8. Образование - По-характерното за периода в тази тематична област бе приемането за пръв път на решение за въвеждане на Делегирани бюджети и в детските градини. По-голяма част от въпросите бяха свързани с оптимално използване на собствеността, предоставена на училищата, разпределение на отговорностите между СОУ Антим Първи и ПГ Христо Ботев. Не е решен до момента, поради неангажираност на ОбА, проблема с нерегламентираното ползване част от училищния двор в ОУ Васил Левски-Златоград от общински наемател, чиито договор е изтекъл преди повече от година. Не бе удовлетворено искането на частен предприемач за разкриване на шивашки цех в сградата на ОДК, поради липса на свободни площи там. Предостави се за нуждите на СОУ Старцево за временно управление един апартамент, потребен за доброволец от Корпуса на мира.
 • 9. Култура, спорт, туризъм и младежки дейности- Бяха приети спортен календар за 2009 г и културен календар за 2009 г, които бяха финансово осигурени. Особеността в спортния календра,е , че освен подкрепата за масовия спорт бяха подпомогнати, макар и с неголеми суми три спорти клуба - детски по баскетбол, детски по хокей на трева и за учредяване на мъжки-футболен. През периода с почетно гражданство беше удостоен г-н Димчо Михайлевски, а почетните отличия бяха връчени на г-н Павлидис и г-н Михайлевски. Наградени бяха трима лекари, трима медицински специалисти от Детски ясли, 20 просветни деятели във връзка с Деня на здравния работник и Деня на българската просвета и култура.
 • 10. Питания - През периода не е имало извънредно заседание с единствена тема «Питания», но са отправяне такива по актуални въпроси, както следва:
  • Жечка Хаджийска и Пламен Чингаров - състояние на гробищен парк и осигуряване на ритуален автомобил
  • Емилия Драганова - относно изпълнение на мост Вунцова воденица без осигурено финансиране;
  • Пламен Чингаров - възстановяване на асф.настилка ул. Ахрида и Миньорска и бездействието на ОбА
  • Емилия Кръстева - относно хода на проект "Интегрирано използване на термоминералните води в находище Ерма река - Елидже"
  • Жечка Хаджийска - извършени дейности и средства за консултиране за централна градска част ;
  • Пламен Чингаров - пространство около паметник Братя Родопски
  • Пламен Чингаров - социална поносимост на водата като резултат по проекта за техническа помощ
  • Александрова, Хумчев, Сидеров, Хаджийска - относно нарушения в протокола, свързани с участието на Цветан Цветанов по време на събора на Връх Костадин на 23.05.2009
  • Емил Хумчев - разбивка на капиталови разходи от неразплатените задължения;

Броят на решенията, върнати за повторно обсъждане  от областен управител  са 3 (решения № Д282, Д283, Д 304), същите са прегласувани с отчитане на направените предложения за корекции. Няма спрени решения от областен управител. През периода  едно решение е обжалвано в административен съд (Д 346), а за още едно решение  от предходен период (Д239  ) тече съдебна процедура.

Наблюдения по приемане на решенията  на ОБС, сочат че само   71 % от приетите решения са приети с пълно единодушие от присъстващите общински съветници ( 75% за предходен период )а само  9 % от решенията не са приети с подкрепата на всички представени в ОбС групи и партии, т.е приети са с мнозинство под 12 съветника Като цяло в Общинския съвет има единодействие по отношение на приеманите решения и на практика няма случаи на конфронтиране между съветници по политически причини.

Като положителен факт през периода за дейността на ОбС и неговите комисии може да се посочи функционирането и актуалността на официалния интернет сайт на общината http://www.zlatograd.bg/  в   частта за ОбС, където се поместени всички документи и материали, свързани с работата на ОбС - дневен ред и график на комисии и ОбС, питания, решения, наредби, стратегически документи, структура на ОбС и неговите комисии,  история на ОбС,  заслужили златоградчани, актуално от ОбС.  В официалния сайт, на адрес   http://www.zlatograd.bg/?pid=3,208

може  да се запознаете с пълния текст на  отчета.

Пламен Чингаров

Председател на ОбС Златоград