Новини

Новият проект за здравна карта запазва целостта на МБАЛ Златоград

събота, 02 май 2009 ЦРОЗ
Единодушна бе позицията  на Общински съвет Златоград по отношение на  проекта за Областна здравна карта. Освен пряко участие в изработването на общото становище на местната общност от Община Златоград, съветниците приеха и специално решение по  първоначалния вариант на здравната карта, с което предлагаха Областната здравна карта да предвижда съхраняване   целостта на МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД  Златоград,  със запазване структурите на хирургично и акушеро-гинекологично отделения, а също и включване на критериите  „гранична болница”  и  “отдалечена болница”.Общински съвет Златоград възложи   на представителя на Община Златоград в Областната комисия да представи и мотивите  становището на местната общност на Община Златоград, да предприеме всички  действия по  удовлетворяване на предвидените искания, а ако това не се постигне – да не подпише решението на комисията и да оттегли участието на Община Златоград в нея. Впоследствие, на проведеното заседание на Областната комисия, в която участваха кмета и зам.кмета на Общината, председателя на обС, председателя на здравната комисия в ОбС, управителя на МБАЛ и завеждащия ХО бе взето решение “Проектът за Областна здрвана карта на Област Смолян да отразява сегашното състояние на здравните заведения”. По предложение на златоградските представители се реши “откриване на дебат за определяне критериите за здравните заведения и прецизиране на стандартите за медицински услуги, отчитащи спецификите на граничните и отдалечени лечебни заведения и отразяващи направени препоръки в приложените становища”.