Новини

Бюджет 2009 е приет единодушно

понеделник, 02 март 2009 ЦРОЗ
 

Общинските съветници в Златоград  приеха единодушно бюджета за 2009 година на редовно заседание на ОбС, проведено в края на предходната седмица (26/02/2009). Общият размер на бюджетните средства е  7,6  млн лв, което почти два пъти по-малко от отчетените за миналата година  14,6  млн лв.  Разликата е в резултат на далеч  по-ниския преходен остатък от минали години, главно за капиталови обекти, а също и от текущи трансфери през годината.  В резултат  на споразумения от  2007, общината имаше остатък за пътя за Гърция в размер на около  4  млн лв.

Традиционно, оживен коментар предизвика съдържанието на  Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2009 г.  В нея са заложени средства за изграждане на пътища в размер на 189 хил лв. По-голяма част от тях са предназначени за  изграждане на път за мах. Юруковци (единственото населено място в общината, където все още транспортен  достъп), Ерма река  - за цялостно асфалтиране на пътен участък, път Аламовци - за монтиране на еластични мантинели, път за село Долен, Белите камъни и Пресока.

По предложение на финансовата комисия на ОбС  бе решено да не се влагат  средства за обект „Помещение ОбС", а същите да се използват  съгласно предложения на граждани -  за ремонтни дейности на улици в  кв „Тракия". С намаление на средствата за проектиране ще се стартират дейности по прокарване на ул. „Вихър" в гр. Златоград. Сред останалите обекти в инвестиционната програма са- Разширение и благоустрояване на гробищен парк, гр. Златоград,  Закупуване на специализиран автомобил за тъжни ритуали, довършване площад в с. Старцево. Дебат предизвика размера на средствата, предназначени за закрит плувен басейн в ОУ „В.Левски". С приетите  25 хил лв ще се изпълнят дейности, които ще позволят  реализирането на  проекта  за образователна инфраструктура по Оператиративна програма Регионално развитие.

За пръв път,  в бюджета на Община Златоград за  2009 година се заделят 100 хил. лв за МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД Златоград. Това е в съответствие с  годишната бюджетна цел и ангажимента за образцово здравно обслужване на населението от Община Златоград, Община Неделино и част от Община Кирково. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на достъп на хора с увреждания и спешно болни, закупуване на допълващо оборудване нужно за предстоящата акредитация, ремонт на едно от отделенията, а при необходимост - за проектиране на енергийно-ефективни мерки. От некапиталовия трансфер за болницата ще бъдат ползвани средства  за осигуряване на необходимите медицински специалисти.  Дейностите за подобряване външната инфраструктурата около входа на болницата стартираха веднага след приемане на решението.

Приетият културен календар за 2009 г, получи финансово осигуряване, в размер на 24 хил.лв. Като нови дейности бяха  включени „Септември литературни дни" и участие при издаване на събрани съчинения на златоградчанина Станислав Сивриев.

В средствата от общинския бюджет  предназначени за спорта е предвидено подпомагане на три детски спортни клуба -  по баскетбол, по футбол и по хокей на трева. Средства са заделени и  за възраждане на  мъжкия футбол и за проявите от спортния календар за 2009 г.

Традиционно Община Златоград прие годишна социална програма за 2009 г. Заложените в нея мерки са насочени към  досегашните усилия  в тази насока. По-важните елементи от програмата са изграждане на достъпна архитектурна среда на определени обекти, поддържане на центрове за лица със специфични потребности (Център за социална рехабилитация и интеграция и  Дневен център „Зора"),  политика спрямо органзцаиите на хора с увреждания - целево финансово подпомагане и  капацитет за кандидатстване по проекти, ежегоден събор на хората с увреждания. Общият размер на средствата за изпълнение на социалната програма е 143 хил. лв. На предстоящата за 04 март 2009 среща с Министъра на труда и социалната политика, общинското ръководство ще предложи пред министър Масларова  да бъде осигурено съдействие за транспортен автомобил за хора с увреждания за нуждите на Дневния център и ще сподели намеренията си за изграждане на на Център за обществена подкрепа (предназначен за деца и младежи и техните родители)  и на Социално предприятие.  

Приета бе Годишна програма за управление на собствеността. В нея, през 2009 г. за продажба са  предвидени следните обекти: офиси 3,5,6 и 10  от сграда „Бивш Пионерски  дом" (процедура, стартирала от предходната година), втори етаж  от  западно крило на Детска градина Старцево, площи за обособяване на 27  мазета в  Общежитие Минстрой -  Златоград. Предвиден за предоставяне на концесия е микроязовир „Хасидере" край Златоград, а за продажба  са включени два автомобила - лек автомобил Крайслер и товарен автомобил Мадара.

Елемент от бюджета са приетите мерки за  финансово оздравяване. Бяха разгледани и ефективността на мерките за изпълнение на Програмата за оздравяване на структурия дефицит. В тази връзка комисията по мониторинг на програмата представи своите констатации :

•·          Предоставените от МФ средства  в размер на 400 000 лв са изразходвани целево, в съответствие с разходите, указавни от министерство на финансите. Те са  създали условия за подобряване на енергийната ефективност с цел ограничаване разходите за горива, ел.енергия

•·          Изпълнението на програмата на всички нейни етапи е съгласувано с ОбС;

•·          От приетите с Програмата мерки  позитивно са  повлияли    следните  мерки - "повишаване събираемостта на МДТ", "намаляване на управленските разходи" и "Ефективно използване на персонала".  Не са изпълнени мерките "повишаване на приходите от собственост" и "ограничаване на инвестиционните разходи ",  за което има и обективни причини. Тези мерки следва да бъдат прецизирани за 2009 г.

•·          Намалението на просрочените задължения на Община Златоград  за периода на действие на програмата юли  - декември 2008 г е в размер на 100 хил. лв, което е 4 пъти по-малко от предоставените средства и далеч  от планираните в програмата;

•·          Размерът на просрочените задължения на общината за последните 12 месеца като цяло са нараснали с около 100 хил лв и към 31/12/2008 са 1 539 792 лв. Неразплатените разходи за първите 12 месеца от новия управленски мандат са нараснали  с 400  хил лв. 

•·          Комисията не споделя мнението,  изразено в отчета по изпълнение на програмата „за лошото финансово наследство от 2007", защото финансовите показатели (просрочени задължения, несъбрани вземания, ликвидност, размер на общинския дълг) към края на 2008 година са далеч по-обезпокоителни.

•·          Няма данни за  прилагане на целева политика спрямо старите задължения и обективен   подбор при  погасяването им.

•·          В Община Златоград е актуализирана Системата за финансово управление и контрол.