Новини

Какво подписваше Младен Чаушев през последната година от кметуването си – III

петък, 21 ноември 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С договори за 14 072 986 лв. само в периода септември-ноември 07г., инж. Сидеров разбива всички строители в областта, следват го осемте договора с фирма „Строител” на Христо Петков за „скромните” 255 213 лв.

 

Да караме

по ред

 

Въпросните осем договора с фирма „Строител” ЕООД, са както следва: № 189/14. 08. 07 г., за „Изпълнение на асфалтови работи на уличната мрежа в Златоград”, чиято стойност е 18 420 лв. Следва го договор № 190/14. 08. 07 г. за „Благоустрояване на ул. ”Изгрев” в Златоград” за 20 хил. лв.; после договор  № 191/14. 08. 07 г. за „Асфалтови работи: общински път Златоград –с.Аламовци” – 15 600 лв.; договор № 192/14. 08. 07 г. – за „Асфалтови работи: общински път с. Старцево - м. Белите камъни”, за 10 555 лв.; договор № 193/14. 08. 07 г. за „Асфалтови работи: общински път Ерма река”, на стойност 49 680 лв.; договор № 194/14. 08. 07 г. за „Асфалтови работи: общински път с. Пресока” – 20 700 лв.; договор № 195/14. 08. 07 г. за СМР на обект „Подпорна стена ул.  ”Люляк” № 1, кв. 106 по плана на Златоград” – 74 756 лв.; и последно със „Строител” – договор № 243/25. 09. 07 г. за „Реконструкция на бул. ”България” и централна градска част – Златоград” – 45 500 лв.

На фона на тези „скромни” сумички за посочения период

започват милионите

за Сидеров  

с начален договор № 199/28. 08. 07 г., чиято задача е „Проектиране и изпълнение на обект Вертикална планировка и подпорни стени на крайграничен съборен комплекс край параклис „Свети равноапостоли Константин и Елена”, на стойност 117 хил. лв.; следва договор № 215/11. 09. 07 г. за „Изграждане на укрепителна стена на ул. „Здравец” в Златоград” – 30 775 лв.; договор № 227/18. 09. 07 г. за „Ремонт и боядисване на метални парапети в гр.Златоград” – 13 228 лв.; договор № 228/18. 09. 07 г. за „Ремонт на тротоарна настилка в гр.Златоград” – 49 хил. лв.; договор № 264/08. 10. 07г. за „Проектиране и изпълнение на обект Колектор и канализационна мрежа на кв. ”Тракия” в Златоград” – 1 144 138 лв.; договор № 279/23. 10. 07 г. за „Проектиране иизпълнение на обект Обезопасяване на трансгранична връзка Златоград – вр. КостадинТермес и подобряване на туристическата инфраструктура чрез монтаж на гъвкава система за укрепване на откоси” - 11 718 845 лв.; следва договор № 282/26. 10. 07 г. за покупко-продажба на частна общинска собственост, бивша столова на един етаж, на ул. ”Славей” № 1, за която инженера брои 116 860 лв. С което и всъщност, доволен от придобивката си, приключва щастливата си бизнес година. За да продължи и през 2008, когато с новия кмет подписва два договора, засега – единият за 1 834 428 лв. по споразумение с МРРБ от 11 август за ремонт на осем улици в Златоград, и другият – за 1 млн. лв., по договор на общината с МОСВ от 13 август. И за да се прехвърли в Неделино, където да прилага изпитаната си схема по източване на бюджетни средства и с новия тамошен кмет.

Сега да се върнем на по-редовите лица, с които Чаушев подписва, защото тук някъде е и колегата на нашият общински галеник строител – дранговският хитрец Йосиф Гиздов Кехайов, който дава 3030 лв., за да придобие зелената площ в центъра на града чрез договор № 198/28. 08. 07 г. за покупко-продажба на общински недвижим имот. А предишният договор – с № 197/27. 08. 07 г., фирма „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали

упражнява надзор в строителството на обект ”Подпорна стена на ул. ”Люляк” № 1”, за 1121 лв. С договор № 210/05. 09. 07 г. за 475 евро, Чаушев подсигурява „Публикации в САТЕЛТ ТМ-Златоград по програма ФАР. С фирма „МИЗО-С. Мизов-Златоград” осигурява и „Ремонт на тротоарна настилка на ул.”Хан Аспарух” на стойност 9172 лв., както и „Ремонт на тротоарна настилка на ул. ”Беловидово” в Златоград – със същата фирма, на стойност 11 387 лв., по договор № 212/05. 09. 07 г.

С 8400 лв. по договор с „Бултекс” ООД - № 213/10. 09. 07 г., се извършва  ремонт на спортна площадка в Златоград. А за 3538 лв., по договор с ЕТ „Рубин-90” - Полски Тръмбеш, почиства оточни решетки и водостоци на бул. ”България” – договор № 214/10. 09. 07 г. Следва договор с ЕТ „Мар-Вес-Бойко Джандев” –  с. Старцево - № 216/12. 09. 07 г.: „Изграждане на подпорна стена на ул. ”В. Левски”- втори етап в с. Старцево” – 12 036 лв. С договор № 218/13. 09. 07 г. отново „Екоинженеринг” ЕООД-Кърджали упражнява надзор за строеж „Изграждане на подпорна стена на ул. ”В.  Левски” за 218 лв., с договор № 225/18. 09. 07 г. същите упражняват надзор за 615 лв. – върху строеж „Изграждане на укрепителна стена на ул. ”Здравец” в Златоград”. Те упражняват надзор и по договор № 226/18. 09. 07 г. върху строеж „Изграждане на подпорна стена на СОУ – с. Старцево” – за 432 лв. Фирма „Рубин-90” от Полски Тръмбеш почиства водостоци и оточни решетки на улицив гр. Златоград срещу 5 хил. лв. по договор № 231/21. 09. 07 г. А ЕТ „ВАТ - В. Татаров” от с. Старцево получава 11 хил. лв. за  ремонт на здравна служба в с. Старцево, по договор № 232/21. 09. 07 г. ЕТ „Тони-53” от с. Долен сключва договор № 233/24. 09. 07 г. за СМР на обект Стоманобетонна стълба – подход към УПИ III-6 в с. Долен – 7350 лв.

 

Срещу 9 775 750 лв.

и договор № 235/25. 09. 07 г.  

 

„АБС-Асфалт бетон София” ООД започва, или би трябвало да е започнала, проектиранеи изпълнение на обект „Подобряване на инфраструктурата и жизнената среда в община Златоград, чрез изграждане и рехабилитация на улици в Златоград, Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци и Страшимир”. Същите подписват и договор № 236/25. 09. 07 г. за проектиране и изпълнение на обект „Път за с.Кушла” – за 2 786 693 лв. Подписваме и договор № 240/25. 09. 07 г. с МРРБ и МФ за 283 559 лв., озаглавен „Споразумение за условията и реда за предварително финансиране по проект Изграждане и рехабилитация на улици в Златоград, с цел подобряване на инфраструктурното развитие на туристическия потенциал и подобряване на жизнената среда”. С тях е и следващия договор - № 241/25. 09. 07 г. - Споразумение за условията и реда за предварително финансиране по проект ”Общински път Златоград-Заставата” – 966 440 лв. Другият договор на ЕТ „ТОНИ-53”- с.Долен е с № 245/26. 09. 07 г., за проектиране и изпълнение на обект ”Възстановяване на подпорни стени и улично платно на ул. ”Орфей” в с.Долен – изграждане на водосток с дължина 24 м” - 103 120 лв. А договор № 253/26. 09. 07 г. на същата фирма с общината е за СМР на обект ”Беседка за отдих – ЦДГ „Детски свят” в с. Долен” – 4 550 лв.

И ЕТ „ФОКСА-Димитър Илийков” – Златоград има договор с общината - № 246/26. 09. 07 г. за изготвяне на работен проект на обект ” Подпорна стена на ул.”Албена” в Златоград – 1780 лв. А „Деанели” ЕООД-Старцево подписва договор № 254/26. 09. 07 г. за 19 396 лв. - СМР на обект „Ремонт на преливник и почистване на откоси на микроязовир „Хасидере”.

Договор № 259/03. 10. 07 г. е с Предприятието за управление на околната среда към МОСВ, с който се цели реализация на проект ”Главен канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа в с. Ерма река” – 300 хил. лв. Срещу 27 372 лв. фирма „Карил консулт” ООД-София подписва договор № 267/11. 10. 07 г. за упражняване на строителен надзор на обект ”Подобряване на инфраструктурата и жизнената среда в община Златоград, чрез изграждане и рехабилитация на улици в Златоград, Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци и Страшимир”. Същата фирма има и договор № 268/11. 10. 07 г. за упражняване на строителен надзор на „Път за с.Кушла” – 27 867 лв.

 

4 737 384 лв. отиват за

„Крис-МТ”ООД-Мадан  

 

СМР на обект ”Път гр. Злтоград-Заставата”, по договор № 270/16. 10. 07 г. Договорът на фирма „Екоинженеринг ”ЕООД-Кърджали е с № 272/16. 10. 07 г. - упражняване на надзор ”Главен канализационен колектор в с. Ерма река”, за 35 899 лв. Следват три договора с предприятието за управление на околната среда към МОСВ -№ 273/19. 10. 07 г., № 274/19. 10. 07 г. и № 275/23. 10. 07 г., съответно за реализация на проект „Почистване на речно корито от диворастящи храсти, дървета, земни наноси и вплели се в тях отпадъци в с.Ерма река”(107 578 лв.), реализация на проект „Главен колектор канализация в Златоград”(400 хил. лв.) и за реализация на проект „Допълнително водоснабдяване на с. Старцево – втори етап”(154 хил. лв.).

Срещу 850 лв. фирма „Стерус-Йорданка Запрянова”- София изготвя работен проект на обект ”Калдаръмена настилка и подпорна стена на ул. ”Бор” в Златоград” – договор № 276/23. 10. 07 година. 39 958 лв. струва надзорът на строеж ”Общински път Заставата от км. 0+000 до км. 4+000”, по договора на фирма „Екоинженеринг”- Кърджали, с № 280/23. 10. 07 г.

За да се завърши с договор № 291/07. 11. 07 г., според който за 1764 лв. за тон гориво фирма „Европетролеом” ООД-Пловдив ще осъществява доставка на гориво за отопление за периода 2007/2008 г., или обща стойност 165 хил. лв. за периода 7 ноември 07 – 31 март 08 г.

 

(Бр. 18/2008 на „Златоградски вестник”)