Новини

Какво подписваше Младен Чаушев в последната година от кметуването си - II

Wednesday, 19 November 2008 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Деловитостта на Чаушев през 2007 продължава с договор № 107/08.05.07 г. с фирма „Пътстройинженеринг”- Кърджали за 240 567 лв. - СМР на ул.”Миньорска” в с.Старцево. Следващите два договора - № 108/08. 05. 07 г. и № 109/08. 05. 07 г., са със същата кърджалийска фирма. Първият е за 173 384 лв., от които засега са платени само 78 хил. лв. Той е за  СМР на обект „Общински път – разклон Станкова махала”. Вторият ни струва  376 656 лв., от които 60 хиляди вече да изплатени. Негов предмет е СМР на обект „Общински път „Мадан-Златоград - с.Ерма река”.Макар че има щатен юрисконсулт в администрацията си, Чаушев и през 2007 продължава да ползва външни правни услуги с различни юристи. Договор № 110/11. 05. 07 г. е за 200 лв. месечно, за неопределено време, с местен адвокат. Следващият му контракт е № 111/11. 05. 07 г. с фирма „Софинвест” ООД-София – 2400 лв., с предмет на дейност изготвяне на „комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за обект Рекултивация на сметище в гр.Златоград”. Инвеститорския контрол тук е поверен на директорката Салагьорова.Следват два договора от 11 май 2007 с фирма ЕТ ”МИЗО –С. Мизов”-Златоград. Единият за 2654 лв. - СМР на обект „Ремонт на стълбище към пешеходен мост гр.Златоград”, а вторият – за 15 882 лв., СМР на обект ”Тротоарна настилка ул.”Ст. Стамболов”-Златоград”.

 

Договор № 115/15. 05. 07 г.

е с фирма „Строител” ООД-Златоград

 

за 17 909 лв. - СМР на обект ”Подпорна стена № 4 от обект в с.Аламовци - подпорни  стени”. С договор № 116/15. 05. 07 г. фирмата „ВРЗ ВОЛА ЕКО”- Враца следва да достави в общината 120 бр. поцинковани контейнери тип Бобър и 230 бр.пластмасови кофи, на цена 76 710 лв. А с договор № 120/21 .05. 07 г. фирма ЕТ „ЕЛЕКТРА-Асен Сидеров”- Златоград трябва да достави строителни материали за цялата 2007 г.- бетонови плочи и бордюри, бои и лакове, като „доставените материали ще се изплащат по крайни цени”. За същото е и договорът с  № 121/23. 05. 07 г. с фирма „Екострой-метал” ЕООД- Хасково - доставка на инертни материали с плащане по крайни цени. Следващият договор - № 125/28. 05. 07 г., е с позната фирма - „КРИС-МТ” ООД-Мадан, за СМР на ул.”Антон Страшимиров” в с. Старцево - 488 583 лв. А договор № 126/28. 05. 07 г. с фирма ЕТ ”Ванчо-Иван Николов”- Златоград, е за  СМР на подпорна стена с дължина 53 м. и височина 4 м. в с.Пресока. Цената на поръчката е 99 953 лв. с ДДС. Следват два договара с фирма ЕТ „Стерус-Йорданка Запрянова”- София, с № 129 и 130 от 29 май 07 г. Те са за изготвяне на работен проект „Мост към м.Студена вода” в Златоград за 900 лв.; и за изготвяне на работен проект „Покриване входа на читалище в с. Старцево” за 200 лв. За 26 692 лв. е обаче поредния договор на кмета с ЕТ” ВАТ-В. Татаров”- с. Старцево - № 131/30. 05. 07г. - СМР на обект „Ул. ”Г. С. Раковски”-Златоград – част първа”. С фирма „СОФКО” АД – София е договорът на кмета за доставка на специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци. Цената му е 104 400 лв., а договорът е с № 132/30. 05. 07 г.С ЕТ „Рубин-90”- Коста Костов - гр. Полски Тръмбеш Чаушев сключва договор № 133/30. 05. 07 г., за 3567 лв. - СМР на обект „Почистване на водостоци и отточни решетки на бул. ”България”, ул. ”Хан Аспарух” и почистване на червено игрище. А с договор № 136/04. 06. 07 г. трябва да се направи декоративна настилка от речен камък и укрепване на улично платно, за 8408 лв., от фирма ЕТ „Водолей- Ст. Пътников”- Неделино.Договор № 137/04. 06. 07 г. е граждански – подписва го с Ирина Миткова Тодорова от Златоград, за... осъществяване на контролни дейности по Наредба № 1, за 250 лв. месечно възнаграждение.Само дето няма и ред информация как и какво е контролирала Тодорова, колко акта е съставила, колко глоби е направила, колко пъти е търсила съдействие от полицията, за да оправдае заплатата си.

 

С фирма „Път и вода”

ООД-Смолян,

 

напомняща с нещо „Рога и копита” на Илф и Петров, Чаушев подписва договор № 138/06. 06. 07 г. – за изготвяне на работен проект „Водоснабдяване на с. Кушла” – водохващане”. Цената е 30 276 лв. С „Мотива” ЕООД-Хасково е договор № 141/07. 06. 07 г. - Проектиране и реконструиране на котелно и ВОИ на учебен корпус на ОУ ”В. Левски” в Златоград, за 11 880 лв. По договор  № 142/08. 06. 07 г. „ДАРА-контрол”-Смолян следва да извърши надзор в строителството на обект ”Устообразен водосток в кв. 28  на с. Долен - ІІ етап”, за 721 лв. А за 1000 лв. ЕТ „ТАТ-Тодор Тодоров”- Смолян, прави авторски надзор на обект ”Общински път Златоград-Заставата”, по договор № 144/08. 06. 07 г.12 хил. лв. обаче е сумата, с която „АСС-Консулт” ЕООД-София прави „упражняване на надзор за строеж ”Благоустрояване на улици в Златоград”, по договор № 145/14. 06. 07 г. След това ЕТ „ВАТ-В. Татаров”- с. Старцево, срещу 15 564 лв. по договор № 146/14. 06. 07 г., прави СМР на обект ”ул.”Горски пътник”- част канализация”. Следва контракт с фирма „КРИС-МТ” ООД-Мадан, № 151/21. 06. 07 г., на стойност 1 899 449 лв., за СМР на обект ”Гл.канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа – с. Ерма река”. С ЕТ „Тони-53”- К. Бадатлиев - с. Долен кметът подписва договор № 153/22. 06. 07 г., за проектиране и изпълнение на обект ”Укрепване и възстановяване на пътно платно - ул. ”Орфей”- с. Долен”. Цена 92 857 лв.

 

После, с договор № 155/27. 06. 07 г.,

Чаушев нарежда на ЕТ

„Електра-Асен Сидеров”-Златоград

 

проектиране и изпълнение на обект ” Гл. канализационен колектор ІІ-В –Златоград” – 42 хил. лв. С „ВЕЛК” ООД-Златоград е договор № 157/29. 06. 07 г., за  изпълнение на СМР на обект ”Тротоарна настилка по бул.”България” в Златоград, чиято цена е 14 590 лв. А с договор № 159/03. 07. 07 г. „Строител” ООД-Златоград прави ремонт на контейнери тип”Бобър”, 230 на брой, за 17 999 лв.Фирма ЕТ ”Стерус. Йорданка Запрянова”- София, с договор № 167/10. 07. 07 г., изготвя работен проект на обект ”Подпорна стена на ул.”Люляк” в Златоград, за 2258 лв. Още един граждански договор, този път с Цветелина Валентинова Бодурова от Златоград, подписва Чаушев със задача  събиране на заявки и организиране на доставка на гориво, за 100 лв. месечно. Договорът е № 169/20. 07. 07 г., а този с № 172/24. 07. 07 г. е с „ДАРА - контрол”- Смолян, за 1013 лв. - надзор в строителството на строеж ”Укрепване и възстановяване на пътно платно ул.”Орфей”- с. Долен”- изграждане на плочест водосток”. Пак с ЕТ ”ВАТ-В. Татаров”- с. Старцево се сключва договор № 177/03. 08. 07 г., за 20 хил. лв. - СМР на обект ”Ремонтни работи на мокри помещения и тоалетни възли на 4, 5, 6 етаж в сградата на ОбА-Златоград”. И пак с ЕТ ”Тони-53-К. Бадатлиев” с. Долен е договор № 179/07. 08. 07 г., за СМР на обект ”Плочест водосток със сечение 1. 20 м и дължина 23 м в с. Долен”, чиято цена е 9573 лв. За 4155 лв. е договорът с „Бултекс” 00Д  № 180/07. 08. 07 г., за СМР на обект ”Ремонтни  работи на лобното място на Дельо войвода в Златоград”. Августовските договори на кмета Чаушев продължават с ЕТ ”Електра-Асен Сидеров”- Златоград - № 181/09. 08. 07 г., за проектиране и изграждане на обект ”Изграждане и рехабилитация на улици в Златоград”, общо 2 117 988 лв. Отново ЕТ „Тони-53-К. Бадатлиев”- с. Долен, с договор № 182/13. 08. 07 г., извършва СМР на обект ”Тръбен водосток Ф-800” в с.Долен”, за 23 114 лв. Фирма „Корпус-2004” ООД-Смолян пък извършва направа на маркировка на ул.”Ст. Стамболов”, „Хан Аспарух”, ”Беловидово”, „Ерма” и бул. ”България”, за 5765 лв., по договор № 183/13. 08. 07 г. Със същата фирма е и следващия договор - № 184/13. 08. 07 г. - доставка на маркировъчна боя, разредител, светлоотразителни рефлектори, за 4325 лв.

 

(Бр. 17/2008 на „Златоградски вестник”)