Новини

Комисиите на ОбС Златоград през октомври 2008

неделя, 19 октомври 2008 ЦРОЗ

График на заседанията на ОбС Златоград и неговите комисии за месец октомври  2008

16 октомври 2008      14,30 ч     ПК Здравеопазване и лекарствена политика  

20 октомври 2008      15,00 ч      ПК Устройство на територията и екология  

20 октомври 2008      16,30 ч     ПК Финанси, общ.собственост, транспорт  

21 октомври 2008      15,00 ч     ПК Младежки дейности  спорт  туризъм 

21 октомври 2008      16,00 ч      ПК Образование, култура, чов.ресурси 

22 октомври 2008      14,00 ч     ПК Обществен ред и право 

22 октомври 2008      16,00 ч     ПК Евроинтеграция и социална политика 

22 октомври 2008      17,30 ч     Председателски съвет 

27 октомври 2008      14,30 ч     ПК Здравеопазване и лекарствена политика  

29 октомври 2008      14,00 ч     ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС

Дневен ред за заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет – Златоград в залата на ОбС Златоград 

ПК   ПО ФИНАНСИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТРАНСПОРТ  За заседание   на    20.10.2008 г.  ПОНЕДЕЛНИК - 16.30  часа  в  залата на ОбС – Златоград
 1. Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Златоград – одобрени средства, отчет, постъпления и разплащания, просрочени и неразплатени задължения
 2. Отчет за касовото изпълнение на общински бюджет към 30/09/2008 г.,
 3. Запознаване с механизма за определяне на работните заплати на Директорите на Общински детски градини и на Общински учебни заведения и звена.
 4. ДЗ за определяне СМБЗ в дейност “Общинска администрация”
 5.  ДЗ за определяне СМБЗ в Дневен център “Зора”
 6. ДЗ за продължаване срока на Договор за наем от ЕТ “Хари Цветков” №192/01.11.04 г.
 7. ДЗ относно одобрение разходи за командировки на кмета на общината.
 8. ДЗ за продажба на обособена част в ОДЗ – с. Старцево
 9. Доклад  за дейността  на ВК за  финансова проверка в МБАЛ Златоград. (при готовност)
 Председател на ПК ФОСТ:                       Емилия Драганова

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ  Заседанието ще се проведе на    20.10.2008 г.  ПОНЕДЕЛНИК -  15,30  часа  в зала  ОбС 

 1. Програма за ограничаване на структурния дефицит на Община Златоград – одобрени средства, анализ на изпълнението, постъпления, разплащания.
 2. Отчет по изпълнение на общинска инвестиционна програма на Община Златоград към 30/09/2008 г.
 3. Информация за изпълнение на решение №  Д 148  за ул. “Гривица”
 4. ДЗ относно предоставяне за безвъзмездно ползване от ПГ “Христо  Ботев” на част от кухненски стол на СОУ Антим І
 5. ДЗ относно процедури  по чл. 15 от ЗУТ – Румен Ломски за продажба на  245м2  и Румен Юрчиев  за продажба на  40 кв.м.
 6. Взаимодействие с ВИК и EVN във връзка с ремонтно-възстановителни дейности.

Председател на ПК УТЕ:         Младен Чаушев

=======================================================================

 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА              Заседание  1 -    на    16.10.2008 / четвъртък /- 14,30  в зала  ОбС 

1.      Отчет по  изпълнение на бизнесзадачата на управителя на МБАЛ – състояние и прогноза към 01/11/2008

2.      Формулиране на рамка за нова бизнесзадача за управление на МБАЛ .

3.      Други 

Заседание  2 -  ще се   проведе на    27.10.2008 / понеделник /- 14,30  в зала  ОбС

 1. Информация за текущата дейност на временната комисия за извършване на финансова проверка в МБАЛ Златоград
 2. Процедура по управление МБАЛ, предложения за обявяване на конкурс и състав на комисия 

 Председател на ПК ЗЛП :           д-р Евелина Лазарова                                         

     ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

  Заседание   на   21.10.2008 г. /ВТОРНИК /  -  от 16,00   часа в залата на ОбС 
 1. Предложения за награждаване по ЗМСМА и по Статута за духовно стимулиране.
2.      ДЗ за промяна в структурата на ОбА
 1. Състояние и готовност на закритите спортни зали в ОУ Златоград, СОУ Златоград, СОУ Старцево за работа с ученици през зимата, възможности и условия за ползване от неучащи, оборудване и функциониране на зала за  фитнес.
 2. ДЗ относно предоставяне за безвъзмездно ползване от ПГ “Христо  Ботев” на част от кухненски стол на СОУ Антим І

                                             Председател на ПК ОКЧР:                  Жечка Хаджийска 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛНА

 ПОЛИТИКА:    За заседание  22/10/2008 г. / СРЯДА /  - 16.00  часа в залата на ОбС – Златоград
 1. Молби за еднократна финансова помощ 
 2. Отчет по изпълнение на социалната програма на Община Златоград  до момента
 3. Предоставяне на помещение за клуб на пенсионера Старцево
 4. Кандидатстване с проект по ОПРР – “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на добри практики”
 5. Кандидатстване с проект по ОП “Човешки ресурси” – “Социален асистент” и “Домашен помощник”
 6. ДЗ относно издаване запис на заповед за авансово плащане по проект “Техническа помощ” - “Водоснабдителна и канализационна мрежа гр. Златоград

 Председател на ПК ЕСП:                         Емилия Кръстев

а======================================================================= 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И  ТУРИЗЪМ:

Заседанието ще се проведе на  21.10.2008 г. /ВТОРНИК /  от  15,00  ч в залата на ОбС   
 1. Информация за дейността на ОбА през 2008 за категоризация на обекти – статистика, контролни дейности, анализ, наличие на нерегламентирани/нерегистрирани обекти
 2. Информация за постъпленията от туристическа такса към 30/09/2008 г
 3. Система  за подобряване събираемостта на туристическата такса.
 4. Ползване на продуктите от проекта за екотуризъм – Туристическо бюро, планински велосипеди, др.
 5. Проекти за градския стадион и открития спортен комплекс, предприети стъпки за баскетболна площадка.
 6. Състояние и готовност на закритите спортни зали в ОУ Златоград, СОУ Златоград, СОУ Старцево за работа с ученици през зимата, възможности и условия за ползване от неучащи, оборудване и функциониране на зала за  фитнес.
    Председател на ПК МДСТ:   Емил Хумчев

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕН  РЕД  И  ПРАВО 

  За заседание 22/10/2008 г. / СРЯДА /  от  14,00  часа в залата на ОбС - Златоград

1.      ДЗ избени помещения сграда Минстрой

2.      ДЗ за продажба на обособена част в ОДЗ – с. Старцево

3.      Проект на нова Наредба № 15 за управление на общинските пътища

4.      Местна нормативна база

5.      ДЗ относно Участие на община Златоград в сдружение с нестопанска цел Асоциация за развитие на планинските общини в Република България.

Председател на ПК ОРП:                     адв. Григор Джангалов