Новини

Заседание на ОбС Златоград

Sunday, 24 August 2008 ЦРОЗ
ПОКАНА  Поканвам  Ви за  участие в РЕДОВНО заседание на Общински съвет Златоград  на   26.08.2008 г.  /ВТОРНИК/ от 15:00  часа в заседателната зала на ОбС, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА с предложение  за следния ДНЕВЕН РЕД:,   

1.ДЗ за утвърждаване мрежата от учебни звена в Община Златоград за учебна 2008/2009

Докл.    Предс на ПК ОКЧР, Кмет на  общината

 

2. ДЗ  за средищни училища и Писмо на МОН за  защитени училища на територията на община Златоград

Докл.  Предс на ПК ОКЧР, Кмет на  общината  

 

3. Готовност за новата учебна година  -  нов стандарт за издръжка, състояние на материалната база,  прогнозни или точни данни за маломерни паралелки, готовност за участие в програмите на МОН,  ДЗ на директори на учебни звена за маломерни паралелки    (при становище на ПК ОКЧР)

Докл.  Кмет на  общината,  Предс на ПК ОКЧР

 

4.ДЗ за кандидатстване на Община Златоград по ОПРР  по  схема ”Подкрепа за развитието на природни и културно-исторически атракции” 

Докл.    Предс на  ПК ЕИСП, Кмет на  община

 

5.ДЗ относно кандидатстване по под-мярка 431-2  на ос 4 Лидер на ПРСР за потенциален МИГ на територията на Златоград, Неделино, Мадан, Рудозем;

Докл.  Предс на ПК ЕИСП  Кмет на  общината, 

 

6. Информация за кандидатстване по Програма ФАР ТГС между Република България и Република Гърция BG 2006/018-387-03.01 за опазване на биологичното разнообразие.

Докл.  Кмет на  общината,  Предс на ПК ЕИСП

 

7. Предложение на ПК ЕИСП относно продължаване на дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания  

Докл :    Предс на ПК ЕИСП

 

8. Становище  на ПК ЕИСП относно  Клуб на пенсионера в Старцево

 Докл.   Предс на  ПК ЕИСП, Кмет

 

9. ДЗ за продажба на лек автомобил “Крайслер”, специален автомобил “Мадара”.

Докл.  Кмет на  общината,  Предс на ПК ФОСТ, Предс  ПК ОРП

 

10. Информация за дейността на ЕСУТ при ОбА Златоград

Докл.  Кмет на  общината,  Предс на ПК ОРП

 

11. Информация за постъпленията от туристическа такса към 31/07/2008 г

Докл.  Кмет на  общината,  Предс на ПК МДСТ

 

12. ДЗ относно одобряване разходи за командировки на Кмета на ОбС Златоград  за периода 03/07/2008 –  13/08/2008 г. 

  Докл.  Председател на ПК ФОСТ

 

13. ДЗ относно одобряване разходи за командировки на Председателя на ОбС Златоград  за периода 19/06/2008 –  21/08/2008 г.  

Докл. Председател на ПК ФОСТ  

 

14. Питания

 

15. Други

15.1 Отворено писмо от Управител на частна аптека “Елвира“

                                         

 

Председател на Общински съвет

Пламен Чингаров